De Spreuken Vrouw deel 1

Bijbel2

Als we het hebben over de vrouw uit Spreuken, dan gaan onze gedachten meestal meteen naar de vrouw uit Spreuken 31, de lofzang over de degelijke huisvrouw.
En in dit stuk zitten inderdaad veel wijsheden en we kunnen er zeker veel over leren.
Iedere vrouw die regelmatig vrouwensamenkomsten bezoekt heeft vast wel eens een studie gehoord over de vrouw uit Spreuken 31.
Maar eerst wil ik gaan naar een andere “Spreuken vrouw”, de vreemde vrouw uit Spreuken.
Salomo waarschuwt zijn zoon hier om zich niet in te laten met deze vreemde vrouw, maar ook wij, als vrouwen die God willen eren kunnen leren van deze vreemde vrouw.
We hebben vaak voorbeelden en lijstjes van “Hoe het wel moet” maar dit is dan een voorbeeld van “Hoe het niet moet”.
Nu is het heel makkelijk om bij dit voorbeeld van deze vreemde vrouw al snel te denken aan andere vrouwen in de kerk. Die vrouw met het te korte rokje in de kerk die de mannen afleidt van de samenkomst. Maar dat bedoel ik niet.
We kunnen andere vrouwen niet veranderen, wel onszelf en een voorbeeld zijn voor andere vrouwen.
We kunnen naar deze vreemde vrouw uit Spreuken kijken en er iets van leren.

De vreemde vrouw

 • Ze vleit met haar woorden die druipen van honingzeem en haar gehemelte is gladder dan olie (2:16, 5:3)
 • Ze verlaat de leidsman van haar jeugd (2:17)
 • Ze vergeet het verbond van haar God (2:17)
 • Haar eindbestemming is bitterheid (5:4)
 • Ze is scherp als een tweesnijdend zwaard (5:4)
 • Ze is op weg naar de dood, haar voetstappen gaan naar het graf (2:18, 5:5)
 • Ze loopt niet op het pad ten leven (5:6)
 • Haar paden zijn doolwegen zonder dat ze het zelf weet (5:6)
 • Ze is onrustig en opstandig (7:11)
 • Haar voeten blijven niet thuis (7:11)
 • Ze is een diepe kuil en een nauwe put (22:14, 23:27)
 • Ze is dwaas en heeft nergens weet van (9:13)

Ik wil je aanraden om de referenties ook zelf eens te lezen voor je verder gaat.

Welke vrouw ben ik?

Van deze eigenschappen en kenmerken kunnen we ook wat leren.

Zijn wij de deugdelijke vrouw uit Spreuken 31 of hebben we ook wat eigenschappen en kenmerken van deze vreemde vrouw? En wat doen we eraan?
Ik wil graag een paar vragen op je afvuren voor zelfonderzoek waar we over na kunnen denken nu we deze vreemde vrouw bestuderen:

 • Wanneer ik spreek met andere (getrouwde) mannen, spreek ik dan vleiende zoete woorden of spreek ik zorgvuldig en bedachtzaam? Ben ik zedig en ingetogen (1 Tim. 2:9)?
 • Heb ik de leidsman van mijn jeugd niet verlaten? Groeit de liefde voor mijn man steeds meer of groei ik in ergernis naar hem toe? Zijn mijn woorden en daden voor mijn man een aanmoediging en ondersteuning of leiden ze naar ontmoediging en ruzie?
 • Ben ik het verbond van mijn God vergeten? Vergeet ik de Here in mijn dagdagelijkse taken en wordt mijn leven nog steeds getransformeerd door God en Zijn Woord?
 • Leiden mijn daden, gevoelens en gedachten naar bitterheid? Ben ik vergevingsgezind of houd ik vast aan wrok in mijn leven? Ben ik tevreden in het huis waar de Here mij geplaatst heeft als vrouw en helper van mijn man?
 • Zijn mijn woorden scherp als een tweesnijdend zwaard? Spreekt ik bedachtzaam en opbouwend? Spreek ik met wijsheid of zijn mijn woorden ondoordacht?
  “Ze doet haar mond open met wijsheid…” Spreuken 31:26
 • Op welk pad bevind ik mijzelf? Het pad naar de dood of het pad ten leven? Denk ik na over waar ik naar toe ga? Enkele Spreuken om biddend over na te denken hierbij: 3:6, 3:17, 3:21-23, 4:11, 4:14, 4:18, 4:25-27. Kan je je hierin vinden? Zijn je wegen lieflijke wegen en je paden vrede (3:17)?
 • Zijn de mensen met wie ik omga beïnvloed door mij op een goede manier en moedig ik mensen aan Bijbels te leven of beïnvloed ik mensen tot zonde? Roddel ik of bemoedig ik mensen? Bemoedig ik mensen met Gods Woord of met wereldse psychologie? Ben ik een aanstoot naar andere toe in hoe ik mij kleed? Of een aanstoot in mijn voorkomen? Draag ik goede vruchten in mijn leven die Christus weer spiegelen?
 • Ben ik onrustig en opstandig of heb ik een zachtmoedige en stille geest (1 Pet. 3:4)?
  Erken ik mijn Bijbelse rol als vrouw en wil ik daarin wandelen en handelen?
  Zouden anderen mij zien als onrustig en opstandig? Erken ik het gezag van mijn man?
 • Hoe denk ik over mijn huis? Ben ik graag thuis? Ben ik huishoudelijk (Titus 2:5)?
  Zorg ik goed voor mijn huisgezin (Spr. 31:27)? Of ben ik liever thuis weg?
  Ben ik teveel weg van huis voor onnodige dingen?
 • Waar leid ik anderen heen? Wijs ik hen naar de goede weg?
 • Ben ik dwaas of kom ik over als dwaas? Doe ik zelf dingen om bij te leren om zo een betere vrouw te worden en mijn man en kinderen beter te kunnen dienen?
  Bestudeer ik Gods Woord dagelijks?

 

Zomaar een paar gedachten over deze vreemde Spreuken-vrouw die ik met jullie wil delen.
Ik wil jullie aanmoedigen om te leren hiervan en om deze dingen te overdenken.
Wat ben ik voor vrouw? Hoe ben ik tegenover mijn man? Ben ik opbouwend en behulpzaam of ben ik een twistzieke vrouw? (21:9, 21:19, 25:4, 27:15)
Bouw ik mijn huis op of breek ik het af met mijn eigen handen? (14:1)
Hoe kleed ik mij en hoe gedraag ik mij?
Hoe ben ik tegenover andere mannen? Ben ik een “vreemde vrouw” zoals uit Spreuken voor andere mannen in mijn omgeving of in de kerk? 

Ik hoop dat ik je kan bemoedigen om te leven als een Godvrezende vrouw die God wil eren door haar levenswandel. Want een bevallige vrouw verkrijgt eer. (11:16)

Ik wil toch afsluiten met deze tekst uit Spreuken 31.
Een hele mooie tekst om uit te printen en uit je hoofd te leren:
“Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” Spreuken 31:30

Ik wens jullie Gods zegen en wijsheid toe om de juiste Spreuken vrouw te mogen worden.

De Rol van de Vrouw deel 4 FAQ

Bijbel 1

FAQ (Frequently Asked Questions)

In dit deel wil ik graag terugkomen op de veelgestelde vragen die steeds terugkomen.

Heb je nog een vraag die ik hierin niet behandeld heb, stel hem gerust en ik probeer het zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zijn volgens de Bijbel man en vrouw niet gelijk aan elkaar?

Zoals ik in deel 1 al heb gezegd en ook naar voren is gekomen in het artikel “Is de Bijbel vrouwonvriendelijk?” zijn man en vrouw absoluut gelijkwaardig aan elkaar!
En de Bijbel laat die gelijkwaardigheid ook duidelijk zien. Man en vrouw zijn beide geschapen naar Gods Beeld en Eva was de gelijke van Adam zowel qua intelligentie en ook in geestelijkheid. Mannen zijn niet “geestelijker” of wijzer dan vrouwen, en God ziet mannen en vrouwen in positie voor Hem gelijk. Mannen zijn ook niet beter en vrouwen niet minder.
Maar er is wel een scheppingsorde, en er is een verschil in rol. Mannen en vrouwen zijn anders geschapen en God heeft mannen en vrouwen andere rollen en taken gegeven zoals Hij het goed zag in Zijn absolute wijsheid.

Klinkt dat niet minderwaardig dat een vrouw de hulp is van de man?

Nee, zeker niet. Tenzij God Zichzelf minderwaardig vond toen Hij zei dat Hij de Helper was van Israël, of dat de Heilige Geest minderwaardig is omdat Hij onze Helper wordt genoemd.
“Een hulp die bij hem past” laat juist die gelijkwaardigheid zien maar het verschil in rol.

Als je zegt dat vrouwen niet mogen (s)preken in de gemeente of leiding mogen geven, wat doen je dan met Debora, Esther of Priscilla en Febe?

Er zijn zeer duidelijke teksten in het Nieuwe Testament hierover en die moet je voor ogen houden. Die teksten zijn duidelijk. En de teksten of passages die onduidelijker zijn of uitzonderingen moet je daar niet voor gaan zetten. Het heft de duidelijke teksten niet op.
En omdat iets in de Bijbel voorkomt betekent het niet dat wij dat ook zo moeten doen.
Er is niemand in de kerk die zegt dat mannen 10 vrouwen mogen hebben, of sterker nog 700 vrouwen en 300 bijvrouwen omdat David en Salomo dat hadden. Of dat een man met een prostituee moet trouwen omdat Hosea dat deed.
Maar blijkbaar willen mensen vrouwen die willen spreken wel rechtvaardigen omdat Debora een Richter was.
Zowel Debora, als Miriam, Hulda en Esther waren geen vrouwen die gezag uitoefende over mannen, ze onderwezen niet uit de Schrift en nergens is er te vinden dat vrouwen deden preken of onderwijzen.
Trouwens, ik vind het raar dat mensen Esther aandragen als discussiepunt. Esther had zeker geen autoriteit over mannen want ze kon nog niet eens zonder gevaar haar eigen man spreken zonder toestemming…

Daarbij was er in de Bijbel geen enkele vrouw met een voortdurende levenslange bediening als profetes, waren de leiders van Israël altijd mannen, is de Bijbel geschreven door mannen, waren de apostelen mannen en werd de vroege kerk ook geleid door mannen.

En Priscilla?
Als mensen het willen rechtvaardigen dat vrouwen spreken of onderwijs geven gaan ze meestal naar Handelingen 18:26, maar kan dat wel?
Hier zien we Priscilla die samen met haar man het evangelie onderwees aan Apollos.
Maar merk op dat dit in het privé was met hun drieën en waarschijnlijk bij Aquila en Priscilla thuis. Misschien met eten wat Priscilla had gekookt. En er staat ook nergens hoeveel en wat Priscilla onderwees. Waarschijnlijk was ze gewoon aanwezig naast haar man en hielp ze hem en vulde ze hem aan, en dat kan heel goed!
Er staat nergens dat Priscilla het woord had of de leiding nam en er staat ook nergens dat ze sprak of onderwijs gaf in de gemeente of autoriteit had over een man.
Een vrouw kan prima in persoonlijke of pastorale gesprekken samenwerken met haar man zoals Priscilla deed, dit kan juist heel goed en nuttig zijn!

En Febe?

Paulus noemt Febe een dienares in Romeinen 16:1 en 2, en ze heeft Paulus bijgestaan staat er. En ja, het woord “dienares” kan ook vertaald worden als “deaconess” maar het betekent gewoon dienaar.
Ze is dienstbaar geweest en heeft Paulus bijgestaan en geholpen, en dat is geweldig want daar is zeker niks mis mee.
Maar er staat nergens dat ze preken of onderwijs gaf of een leidinggevende functie had.
Waarschijnlijk diende ze en zorgde ze voor het eten en praktische zaken, maar nergens in het Nieuwe Testament vinden we een preek of onderwijs van een vrouw.

Daarbij moeten we ook niet vergeten dat Paulus, onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest de Romeinen brief, de brieven aan Timoteüs en de Korinthe brieven schreef waar deze teksten over vrouwen juist in staan. En God spreekt Zichzelf nooit tegen!
We moeten Hem gewoon gehoorzaam zijn!

Waren de dochters van Philippus geen profetessen?

Klopt, dat staat er inderdaad. Maar nergens wordt gedefinieerd wat dat inhield. Ook nergens staat er dat ze profeteerde in de gemeente of samenkomsten. En er staat ook nergens dat ze preekte of onderwijs gaven of de leiding hadden.
Daarbij zijn er nu na het apostolische tijdperk geen profeten meer, de Schrift is af.

Dit allemaal, al deze voorbeelden wilt niet zeggen dat vrouwen mogen (s)preken of onderwijzen, leiding mogen hebben of gezag uitoefenen over mannen.
Dit staat nergens in de Bijbel.

Wat dan met de vrouwen bij het graf van Jezus?

Dat is een prachtig voorbeeld!
Vrouwen mogen het Evangelie uitdragen en vertellen, vrouwen mogen getuigen van hun Heer. En dat hebben vrouwen doorheen de geschiedenis ook altijd gedaan.
Dat we binnen de gemeente niet mogen preken of onderwijzen betekent niet dat we niet over Hem mogen vertellen en het Evangelie niet mogen vertellen. We mogen Zijn getuige zijn!
En dat is wat deze vrouwen deden, ze waren getuige van de opgestane Heer!
Ze onderwezen de apostelen niet, ze namen geen leiding, ze verkondigde het goede nieuws van de opgestane Heer, en mijn lieve vriendin, dat mag jij ook doen!
Jij mag ook van Hem getuigen en aan mensen het Evangelie van Jezus vertellen, vertel het maar in je buurt en aan de moeders aan de schoolpoort. We hoeven niet te zwijgen over Hem.
Maar er zijn wel duidelijke rollen van gezag en onderwijs binnen de kerk en het gezin.
Toch kan je als vrouw net zo goed iemand tot Christus leiden, en mag je Zijn getuige zijn waar je gaat.

Als je zegt dat vrouwen niet mogen (s)preken of onderwijzen zoals bv in 1 Timoteüs staat ga je dan niet voorbij aan de culture context?

Nee, want zoals we zien in bv 1 Timoteüs 2 grijpt Paulus terug naar de scheppingsorde van man en vrouw en die is nog steeds hetzelfde.
Dit heeft niks met tijd, plaats of cultuur te maken maar is nog net zo actueel toen als nu in 2016.
Als je dit wilt afdoen als “van vroeger” welke dingen dan nog?
Dit is Gods rol en taak voor de vrouw.

Voor meer info, zie dit filmpje van John MacArthur. Het is wel in het Engels en niet ondertiteld:

 

Er komt nog een deel 5 met FAQ (veelgestelde vragen) over de vrouw in het huwelijk.
Zo de Here wilt komt die aan het einde van deze week, dus kom dan zeker nog eens kijken!
Heb je ondertussen nog vragen of opmerkingen, stel ze gerust in de reacties.
En deel dit artikel maar op je Facebook en andere social media

Gods zegen gewenst!

 

 

 

 

De Rol van de Vrouw deel 3

Onderdanig

Dit is deel 3 en een stukje van mijn persoonlijk verhaal.
Als je het nog niet gedaan hebt dan raad ik je aan om eerst ‘De rol van de vrouw deel 1 en 2’ te gaan lezen en daarna dit artikel.
Hierin neem ik je mee in een stukje in mijn eigen leven.

Ik? Onderdanig zijn?!

Ik ben zelf Christelijk opgevoed en zolang ik me kan herinneren ben ik ook elke zondag naar de kerk gegaan.
Alleen, de kerk waarin ik ben opgegroeid onderwees de Bijbelse rollen van mannen en vrouwen niet, en ik kan me niet herinneren dat ik er ooit onderwijs in kreeg of een preek over heb gehoord daar.
Het was ook niet een kerk die heel sterk stond in Bijbels onderwijs.
Maar dat alles veranderde toen ik in 2009 lid werd van mijn huidige kerk en er letterlijk een hele nieuwe wereld voor me openging.
Voor het eerst in mijn leven ging ik écht de Bijbel bestuderen en ging ik me afvragen wat de Bijbel eigenlijk zei over allerlei onderwerpen in het dagdagelijks leven.
En zo kwam ik ook terecht bij Efeze 5:22-24 en de Bijbelse rol van de vrouw, en in het begin vond ik dat totaal niet leuk omdat ik er ook niet veel van snapte.
Ik zag mezelf zeker niet als feministe ofzo, verre van, maar mijn man onderdanig zijn in alles? Toch niet in de 21ste eeuw he!
Ik ben zelf van nature nogal een leiderstype, iemand die graag de kar trekt, dus ik zag dat helemaal niet zo zitten. Dat gaat vreselijk botsen dacht ik bij mezelf.

Totdat ik het meer en meer ging bestuderen en er boeken over ging lezen en ging inzien wat het werkelijk betekent, en ik ging inzien dat dit juist geen strijd zou opleveren, maar rust en vrede.
En ook dat hoe meer ik mijn rol ging oppakken, hoe meer mijn man zijn rol automatisch ook ging oppakken, of daar in elk geval meer de kans toe kreeg, hoe beter en sterker ons huwelijk werd.
En deel 1 en deel 2 van deze serie van ‘de rol van de vrouw’ zijn hier het resultaat van.

Onderdanigheid in de Drie-Eenheid

Maar er is één ding wat mij heel erg goed geholpen heeft om dit prachtige en Bijbelse principe meer te begrijpen en dat is de onderdanigheid in de Drie-eenheid.
Ik vertel je dit, lieve vrouw, om je te helpen dit principe van onderdanigheid meer te begrijpen, en dit klinkt misschien vreemd, maar mij heeft dit in elk geval wel erg geholpen.

Want het principe van leiderschap (hoofd zijn) en onderdanigheid is niet iets wat God uitgevonden heeft toen Hij de schepping maakte en man en vrouw schiep en het huwelijk instelde.
Het was niet iets nieuws, speciaal ontworpen voor het huwelijk of toen God de vrouw schiep.
Nee, het was iets wat altijd al heeft bestaan in de Drie-eenheid Zelf.
En in de Drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zien we ook die perfecte eenheid, maar ook Het perfecte Hoofd en perfecte onderdanigheid en hoe dit werkt tot geweldige harmonie en eenheid.
Want we lezen al in 1 Korinthe 11:3 dat God de Vader het Hoofd is van Christus.
En we lezen ook op meerdere plaatsen in de Bijbel dat Jezus onderdanig was aan God de Vader en Hem gehoorzaamde.
Jezus zei in Johannes 5:30 “want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Jezus spreekt steeds over de wil van de Vader en dat de Vader Hem gezonden heeft. Zie ook Johannes 6:37, Johannes 6:40 en Johannes 6:44 en nog veel meer teksten.
Jezus had Zichzelf niet gezonden, de Vader heeft Hem gezonden. Jezus kwam niet om Zijn eigen wil te doen, maar om de wil van de Vader te doen.
Jezus kwam niet om Zichzelf te verheerlijken, maar om Zijn Vader te verheerlijken en om het werk te doen wat de Vader Hem gegeven had om te doen, lezen we in Johannes 17:4
En dan die prachtige tekst in Filippenzen 2, Hij is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (vers 8)
God zond de Zoon, en de Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. De Vader is het Hoofd, daaronder Christus en daaronder de Heilige Geest.
Samen één, samen gelijkwaardig, samen volledig God, samen in perfecte harmonie, werken ze alle Drie samen naar één Goddelijk doel, gelijkwaardig in Godheid en positie, maar niet gelijk in rol en werk.
Je ziet de perfecte samenwerking vooral goed naar voren komen in de verlossing.

En op de een of andere manier hebben we er totaal geen moeite mee dat Jezus onderdanig is aan Zijn Vader en Hem in alles gehoorzaamde, en hebben we er ook geen moeite mee dat de gemeente onderdanig is aan Christus, maar dan wel in de rol van de vrouw? Dat is opeens minder dan?
Terwijl als we kijken naar de Drie-eenheid zou dat ons perfecte voorbeeld moeten zijn!
De man als het hoofd en de vrouw als helper, zo kunnen we als twee-eenheid (het huwelijk) de Drie-eenheid weerspiegelen, en zo mogen we als vrouwen Christus Zelf tot ons voorbeeld nemen.
Dit is Gods perfecte plan voor het huwelijk en is dat niet prachtig? Wil je een goed huwelijk dan is dit je fundament, en stap je daarvan af gaat alles wankelen…
Ik hoop dat dit je helpt in je denken, maar ook in de praktijk, hoe we onze rol mogen uitvoeren.

De Rol van de Vrouw onder Vuur

Drijfzand

Tegenwoordig ligt de rol van de vrouw helaas onder vuur, vooral de laatste jaren is het feminisme helaas steeds meer en meer doorgedrongen in de kerken.
Het mooie ervan wordt niet meer gezien en we worden meer en meer beïnvloed door de leugens van de tijdsgeest. En dan komt niet alleen de rol van de vrouw onder vuur, maar in feite Gods Woord. En dan hoor je de echo van de slang in de hof van Eden “Heeft God wel echt gezegd dat…”
Heeft God wel echt gezegd dat een vrouw niet mag onderwijzen in de gemeente? (1 Tim. 2:11-15) Heeft God wel echt gezegd dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente? (1 Kor. 14:34-35) Heeft God wel echt gezegd wat de taken van vrouwen zijn? (Titus 2:3-5)
En zoals de slang tegen Eva zei “Maar nee, je zal niet sterven” hoor je nu de echo “Maar nee, dat is van toen, dat is ouderwets”!
Dus in principe is het niet alleen de rol van de vrouw die ter discussie staat, maar vooral Gods Woord.
En nu is het niet de slang die deze leugens verspreid maar het feminisme. Al is de bron hetzelfde.

Want zo las ik afgelopen week een artikel van een vrouw die leidinggevende vrouwen in de kerk zocht, met erboven een foto van een vrouw met een mannenhand die haar de mond snoerde.
Ik vond het plaatje alleen al heel triest want het is niet op het gezag en de autoriteit van mannen dat vrouwen geen leidinggevende functies mogen hebben in de kerk, maar het gezag en de autoriteit van Gods Woord!
Het artikel vertelde dat we ruimte moeten geven aan het Evangelie door ons aan te passen aan de cultuur en het was een oproep om geen aanstoot te geven aan de wereld met ideeën die achterhaald kunnen overkomen zoals bijvoorbeeld op het gebied van de rol van de vrouw in de kerk.
We moeten dus ruimte creëren voor het goede nieuws door ruimte te bieden aan vrouwelijke leiders in de kerk, en we mogen geen aanstoot geven aan mensen om ons heen door vrouwen te “verbieden” te laten (s)preken of oudste te laten zijn.
We zouden dan blijkbaar moeten afrekenen met het beeld dat de kerk al jaren achterloopt.
Maar is dat werkelijk zo? Betekent ‘geen aanstoot geven’ dat we ons moeten aanpassen aan de cultuur en compromissen moeten sluiten met Gods Woord en de zogenaamde “zwijgteksten” het zwijgen moeten opleggen? Die zijn toch duidelijk of niet?
Wat moeten we dan nog meer aanpassen en welke compromissen moeten we dan nog meer sluiten?
Dan zeggen we dus eigenlijk dat wij het beter weten dan God en dat Gods Woord achterhaald is, en dat het feminisme beter weet wat goed is voor vrouwen dan de Schepper van de vrouw Zelf.
Ik denk (of ik weet wel zeker) dat dit een hele gevaarlijke weg is om in te slaan, dan bouw je je huis niet meer op de rots van Gods Woord maar op het zand van de tijdsgeest. (Matt. 7:24-27) En ik kan je verzekeren dat dat drijfzand is!
En ik wil je als vrouw juist laten zien dat Gods Woord niet alleen het beste is, en dat God niet alleen het beste met ons vrouwen voor heeft, maar dat de waarheid van Gods Woord ons vrouwen juiste échte vrijheid en vrede geeft.
Wij dienen een alwijze en alleenwijze God (Judas vers 25) en we verruilen Zijn wijsheid toch niet voor de dwaasheid van de tijdsgeest, of wel?
Ik wil je hiermee vooral bemoedigen lieve vrouw om op de rots te gaan staan en je uit te dagen om te kiezen voor Gods wijsheid en Zijn doel met ons als vrouwen, want alleen dan kunnen we Godvrezende vrouwen worden.
Ik wil je bemoedigen, maar ook uitdagen om te leven naar Gods Woord en in de Bijbelse rol die je van God mocht ontvangen, en te geloven en te ervaren dat dit werkelijk het beste voor je is.
Het is misschien zwemmen tegen de stroom, maar het is het absoluut waard, want er vloeit zoveel zegen uit voort, en zo mag je ook groeien naar het Beeld van Christus en leren van Zijn onderdanigheid.

Ik hoop echt dat je je fantastische rol als vrouw iets beter hebt mogen leren begrijpen door te kijken naar de Drie-eenheid en dat je hierin bent bemoedigd. Als dat zo is dan hoor ik het graag in een reactie, en deel dit artikel ook maar zoveel mogelijk op je eigen Facebook of andere social media.
Ik bid je Gods wijsheid toe.

Moederdag

moederdag2

Elke vrouw is bijzonder en uniek, en laat deze Moederdag een dag zijn voor alle vrouwen.

Aan al die bijzondere vrouwen:

 • Voor hen die een kindje kregen – we vieren met je mee
 • Voor hen die een kind(je) verloren hebben – we rouwen met je mee
 • Voor hen die een miskraam hebben gehad – we rouwen met je mee
 • Voor hen die de harde en moeilijke weg bewandelen van onvruchtbaarheid en behandelingen – we steunen je en lopen naast je mee
 • Voor hen die pleegmoeder, mentormoeder of geestelijke moeders zijn – we hebben je zo nodig!
 • Voor hen die warme en hechte relaties hebben met hun kinderen – we vieren met je mee
 • Voor hen die teleurstellingen, pijn en gebroken relaties hebben met hun kinderen – we luisteren naar je
 • Voor hen die alleenstaand zijn en verlangen ernaar getrouwd te zijn en een eigen gezin te hebben – we leven met je mee en hopen met je mee
 • Voor hen die hun eigen moeder zijn verloren – we rouwen met je mee
 • Voor hen die zijn mishandeld door hun eigen moeder – we erkennen je pijn en steunen je
 • Voor hen die nooit liefde hebben ontvangen van hun eigen moeder – we houden van je
 • Voor hen die zwanger zijn – we vieren met je mee
 • Voor al die andere mooie, bijzondere en moedige vrouwen – we zien je en we houden van je

 

Moederdag is voor veel vrouwen een bijzondere dag, maar ook voor veel vrouwen een bijzonder pijnlijke dag. Een dag waar ze extra worden geconfronteerd met hun verlies en hun verdriet. Elk verhaal is uniek.

En deze komende zondag als het weer Moederdag is wil ik je bemoedigen om eens verder te kijken, naar die vrouwen voor wie Moederdag misschien wel een van de pijnlijkste dagen van het jaar is.
Die vrouw in je kerk die net haar moeder is verloren, die vrouw in je kerk die net haar kindje is verloren, die alleenstaande vrouw in de 30 in je kerk die misschien ook verlangt naar een gezin, die vrouw in je kerk die -om wat voor reden dan ook- haar kinderen niet bij zich heeft…
Vaak zien we het verdriet van andere vrouwen niet altijd even duidelijk, misschien is ze niet eens in de kerk en bleef ze die ochtend liever in bed liggen dan ermee geconfronteerd te worden.
Maar we worden wel opgeroepen in de Bijbel om naar elkaar om te zien, om samen één te zijn.
Lees zelf 1 Korinthe 12:12-31 maar eens.
Dus vergeet die vrouwen alsjeblieft niet! Ze horen er ook bij, geef ze eens een bemoediging.
Een Godvrezende vrouw is ook zij die omziet naar anderen.
Laten we naar elkaar omzien in de liefde van Christus en die uitdragen, niet alleen deze komende zondag, maar alle dagen van het jaar.

En daarbij mogen we natuurlijk ook meevieren met alle moeders en delen in hun vreugde, want het moederschap is ook iets om te vieren en we hebben Godvrezende en Bijbelse moeders echt héél hard nodig! En onderschat het geestelijke moederschap ook zeker niet.

“Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” Spreuken 31:30

Voor alle vrouwen, een fijne Moederdag gewenst!

Vrouwen in de Bijbel deel 1: Eva

Eva

Is er wel iemand die nog nooit van Adam en Eva heeft gehoord? Ik denk het niet.
Al zijn de meeste mensen in de wereld er wel van overtuigd dat Adam en Eva nooit werkelijk hebben bestaan en dat de mens hier is gekomen door evolutie.
En ik denk zelfs dat er in kerken ook mensen zijn die twijfelen of Adam en Eva werkelijk hebben bestaan, en dat is nog veel triester!
Ja, Adam en Eva hebben werkelijk bestaan en ze zijn zelfs erg belangrijk! Hoe weten we anders hoe de mens er gekomen is, waarom er zonde en dood is en waarom Christus kwam?
Ook Jezus refereert terug naar Adam en Eva en de scheppingsorde.
En juist Eva en de schepping van Eva is heel belangrijk voor ons vrouwen, want daarin ligt onze identiteit als vrouw. Waarom wij geschapen zijn en wie we mogen zijn in Hem als vrouw.

En ik denk dat ook bijna niemand méér tot de verbeelding spreekt dan Eva.
Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat toch zou zijn, de allereerste vrouw op aarde, en alles voor het eerst beleven zonder hulp en raad te kunnen vragen aan je moeder of schoonmoeder.
Hoe zou ze het beleefd hebben? Hoe zou ze het gedaan hebben? De eerste zwangerschap, de eerste geboorte, het groot brengen van haar eerste kinderen…
Hoe zou ze eruit gezien hebben? Ik denk dat ze een prachtige vrouw moet zijn geweest, rechtstreeks geschapen door God Zelf op een unieke manier!
Eva was wel een bijzondere vrouw. Ze was de kroon op en het hoogtepunt van Gods scheppingswerk.

Haar Schepping

De schepping van Eva is bijzonder. Ze is bijzonder geschapen.
Hierin zien we ook meteen de bijzondere positie van de mens en de unieke verschillen tussen man en vrouw. God heeft Zijn hele schepping uit het niets geschapen, door Zijn Woord, maar niet de mens.
Adam werd geschapen uit stof,  uit klei of modder van de aarde, en God blies Hem de levensadem in (Gen. 2:7) Maar Eva niet, Eva was niet uit stof gemaakt maar zorgvuldig ontworpen uit levend vlees en bloed. Ze is de enige persoon die ooit direct door God geschapen is uit levens weefsel van een ander persoon, en ze was de kroon en voltooiing van heel de schepping! God had het beste voor het laatst bewaard, en Eva was een speciaal en bijzonder geschenk voor Adam. Ze was zijn hulp, zijn partner en het maakte Adam eindelijk compleet.

We zien de bijzondere schepping van de vrouw in Genesis 2:18-25, lees het zelf maar eens.
God voerde als het ware de eerste chirurgische ingreep uit op Adam en formeerde de vrouw vanuit zijn eigen rib. Hij creëerde heel zorgvuldig een ander wezen, een uniek ontwerp, niet een tweede man, maar een vrouw! Uit Adams zijde werd zijn zielsverwante geschapen.
En Eva paste in elk opzicht perfect bij Adam, ze was precies wat Adam nodig had en ze vulde hem perfect aan. Ze maakte hem compleet.
Het was niet Adam die God om een vrouw vroeg, nee God wist wat hij nodig had en uit genade, als liefdevol geschenk maakte hij voor Adam precies de hulp en metgezel die hij nodig had.

De unieke methode van Eva’s schepping staat er niet voor niets zo mooi in lieve vrouw.
Haar schepping laat ons zien dat we bijzonder en uniek zijn als vrouw, en dat we 100% vrouw mogen zijn en onze vrouwelijkheid ten volle mogen omarmen.
Maar het laat ook de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zien, ze delen dezelfde natuur, ze is geschapen uit Adam. Ze was absoluut geen inferieur wezen dat alleen maar was gemaakt om hem te dienen, ze was absoluut niet minderwaardig. Maar ze was zijn geestelijke tegenhanger, zijn intellectuele gelijke en in elk opzicht zijn volmaakte metgezel, om samen door het leven te gaan.
De vrouw is anders, maar zeker niet minder!
Daarbij laat het ook het unieke van het huwelijk zien, het is die eenheid van elk huwelijk tussen man en vrouw. Jezus verwees naar de schepping van Eva toen hij onderwees over het huwelijk en wat het huwelijk is. Meteen nadat Eva was geschapen heeft God Zelf het huwelijk ingesteld, een heilige instelling nog vóór de zondeval.
En het eenwordingsprincipe uit Genesis 2:24 wordt uitstekend geïllustreerd in de schepping van Eva, ze zijn één vlees.
Het laat ook zien hoe betekeningsvol het huwelijk van een man en een vrouw zou moeten zijn, Eva was Adams voltooiing in elk opzicht, niet alleen lichamelijk, maar ook van hart en ziel.
En het herinnert ons opnieuw aan hoe de Bijbel vrouwen verhoogt, vrouwen zijn anders en uniek, we hoeven de strijd en competitie niet aan te gaan met mannen, we zijn geschapen als vrouw, en dat mogen we zijn ten volle uit!

En Eva’s schepping laat ook de door God bedoelde rol van de vrouw zien, de scheppingsorde.
Hoewel Eva Adams gelijke was en gelijk waren geschapen en hun positie tegenover God en boven alle andere schepselen gelijk was, was er toch duidelijk een onderscheid in hun taken op aarde. Eva was geschapen met een doel, en dit heeft God zo doelbewust en opzettelijk zo ontworpen.
Hierover kan je meer lezen in de categorie ‘de rol van de vrouw’ op deze blog waarin ik hier dieper op inga.
Maar de scheppingsorde en het principe van mannelijk leiderschap is wel ontzettend belangrijk.
En ik ben er absoluut van overtuigt dat als wij vrouwen onze vrouwelijkheid volledig zouden omarmen en onze unieke plaats en taak als vrouwen zouden innemen en dit principe zouden doorgronden dat we veel gelukkiger zouden zijn, dat de kerk gezonder zou zijn en dat onze huwelijken beter en sterker zouden zijn.
Want God heeft de vrouw geschapen en Hij alleen weet wat het beste voor haar is en waar ze haar doel en vervulling in vind.

Haar Verleiding

Eva was perfect geschapen, volledig zonder zonde en in de onschuldige staat. Wij kunnen ons dat niet voorstellen omdat wij allemaal na de zondeval in zonde zijn geboren.
Eva was perfect, haar huwelijk was perfect  en haar omgeving was perfect, maar helaas niet voor lang…Tot Genesis 3 en satan opdook om Eva te misleiden.
Satan kwam vermomd bij Eva, hij wilde haar op een subtiele manier misleiden, en hij lijkt haar te hebben opgezocht voor dit bedrog toen ze niet bij haar man in gezelschap was, maar wel dicht bij de boom van kennis van goed en kwaad, een kwetsbare positie, en dat wist satan.
De slang probeert haar te misleiden “Heeft God wel werkelijk gezegd dat…”. Het is waarschijnlijk dat Eva dit niet zelf van God heeft gehoord maar dat haar man Adam, als haar hoofd, haar dit verteld heeft. Dit valt perfect samen met de Bijbelse waarheid van Adams positie als vertegenwoordiger en hoofd van het gehele menselijke ras.
God hield hem direct verantwoordelijk, en Eva’s instructies en haar bescherming waren zijn verantwoordelijkheid. Eva werd misleid wanneer Adam niet in de buurt was.
Maar satans plan lukte, hij kon Eva misleiden en ze at van de vrucht en gaf de vrucht toen aan haar man om ervan te eten. We weten niet waar Adam toen was en hoever hij van de boom weg was, hoe dan ook, Romeinen 5:12 zegt ons dat door Adams daad de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen.
Het is een van de meest belangrijke en fundamentele leerstellingen, en we moeten dit dus goed begrijpen.
Je kan je afvragen waarom Adams zonde zo bepalend was voor het menselijk ras en waarom de Bijbel de zonde van Adam en zijn ongehoorzaamheid de oorzaak noemt van de zonde in de wereld.
Want ja, Eva at toch als eerste en zij was toch diegene die misleid werd. En ook 1 Tim. 2:14 zegt dat niet Adam werd misleid maar de vrouw, ze overtrad Gods gebod.
Adams zonde was opzettelijk, die van Eva niet, ze werd misleid. Adam koos er bewust voor om van de vrucht te eten en wist heel goed dat hij opzettelijk in opstand kwam tegen God.
Maar er is nog een belangrijkere reden dat Adams zonde in plaats van Eva’s zonde leidde tot de val van de gehele mensheid. Dat was vanwege Adams unieke positie als hoofd van het gezin en het hele menselijke ras. God behandelende hem als een soort wettelijke afgezant voor hemzelf, zijn vrouw en zijn nageslacht. Toen Adam zondigde, zondigde hij als onze vertegenwoordiger voor God. Toen hij viel, vielen wij allen met hem. We delen allemaal in Adams schuld en veroordeling.
Adam stortte dus de gehele mensheid in één keer in zonde, dat is ook waarom hun ogen werden geopend nadat Adam bewust tegen God zondigde.
Het is dus onmogelijk de leer van de oorspronkelijk zonde te begrijpen als we het principe van Adams leiderschap negeren.
Het was ook Adam die door God tot verantwoording werd geroepen, hij was het hoofd van zijn gezin.
Maar denk niet dat Eva geen eigen verantwoordelijkheid had of dat haar zonde er niet toe deed, want Eva’s zonde was net zo zondig en ze stond net zo schuldig. En de goddelijke vloek tegen de zonde raakte haar ook op een bijzondere manier en dat merken we ook nu nog!
Genesis 3:16 zegt ook dat er een worsteling zal plaatsvinden tussen Eva en haar man en in feite alle mannen en vrouwen. Voordat Adam zondigde was zijn leiderschap volmaakt, volmaakt liefdevol en teder, in dienend leiderschap zoals het hoort. En voordat Eva zondigde was haar onderwerping aan het gezag van haar man ook volmaakt. Maar dat veranderde allemaal door de zondeval. Eva zou zich nu ergeren aan het leiderschap van haar man en zelf willen gaan heersen, en hij zou de neiging hebben om haar te onderdrukken en te overheersen op een dominante manier. En zo zien we de onmiddellijke gevolgen van de zonde en de spanningen tussen mannen en vrouwen en alle ellende die dit in de menselijke geschiedenis heeft gebracht!
We zien het in de vrouwenonderdrukking, maar ook in het feminisme en nu alle verwarring tegenwoordig over het man-zijn en vrouw-zijn.
Maar in een Christelijk en Bijbels huwelijk wordt dit weer hersteld, zie Efeze 5:22-33.
We zien dus bij Eva niet alleen haar rol, maar ook haar strijd en de strijd van alle vrouwen.
Maar wij als Godvrezende vrouwen mogen die taak van Eva weer op ons nemen, als hulp en metgezel van onze man, en onze vrouwelijkheid omarmen en de vreugde en vervulling ervaren als vrouwen. Wat een zegen brengt dat met zich mee!

Haar Verwachting

Maar God gaf Adam en Eva ook een belofte, Hij gaf hen hoop op redding. En in oordeel zien we ook altijd weer Gods genade. De vloek van de slang omvatte een belofte voor Eva.
Het Nageslacht van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen (Gen. 3:15) en hier zien we meteen al de belofte van de Verlosser en het Evangelie. Want dit Nageslacht is Jezus Christus die ons redde van de vloek, de zonde en de dood. Zijn Verlossing is er voor een ieder die gelooft in Hem.
God strafte Adam en Eva, en ja, ze zouden sterven en ze moesten weg uit de hof, maar God gaf ook hoop en ik denk dat Eva dat ook zeker heeft begrepen. In hoeverre ze dat volledig heeft begrepen weet ik natuurlijk niet, dat zegt de Schrift ook niet.
In Genesis 3:20 gaf Adam zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is, en Eva betekent ook ‘leven’.
De dood kwam in de wereld, maar toch gaf God ook leven, en Eva werd zwanger en ze baardde een zoon, dat lezen we in Genesis 4:1. Ze erkent ook: “Ik heb een man van de HEERE gekregen!”
Verder kennen we nog drie van haar kinderen bij naam, Kain, Abel en Seth. Hoeveel kinderen Eva precies kreeg is niet duidelijk, maar het zullen er vast veel zijn geweest. In Genesis 5:4-5 lezen we wel dat Adam zonen en dochters verwekte en dat hij maar liefst 930 jaar werd.
We weten niet hoe oud Eva werd en wanneer ze stierf, maar ze zal wel een groot nageslacht hebben mogen grootbrengen voor de Heer.

In Eva zien we ook wie we zijn en wie we mogen zijn als vrouw, als echtgenote en als moeder.
We mogen ons volledig geven in ons vrouw-zijn en in onze rol als echtgenote en moeder en daarin onze vreugde vinden.
Dit fundamentele en unieke stukje geschiedenis in de schepping en het leven van Eva laat ons zien wie we zijn als vrouw. Verder weten we eigenlijk niet veel van Eva zelf.
Maar wat we weten laat ons wel zien wie we zijn en wat Gods doel is met ons vrouwen, als hulp voor onze man en in het moederschap.
Kijk niet naar de wereld om je heen hoe zij denken dat je als vrouw moet zijn, maar kijk naar Gods Woord en kijk naar Eva. In Eva ligt onze oorsprong als vrouwen.
Laat je niet inspireren door de vrouwen in de wereld en door rolmodellen van de wereld, maar laat je inspireren door Eva en door alle andere sterke vrouwen uit de Bijbel. Laat hen je rolmodellen zijn!
Zoek niet je waarde en je vrouwelijkheid in de wereld, zoek het niet in wereldse magazines en blaadjes of wat vrouwelijke bekendheden je wijsmaken, dat zijn allemaal leugens.
Ga naar het Woord van God, de Bijbel en zoek daar wie je bent als vrouw en zoek alleen daar je waarde en je vrouwelijkheid en dan zal je gaan schitteren als een Godvrezende vrouw, een vrouw naar Gods hart.

Deel 2 hiervan zal gaan over Sara.
Wil je meer weten hiervan en meer leren over de vrouwen uit de Bijbel dan kan ik je het boek van John MacArthur ‘Twaalf Buitengewone Vrouwen’ echt van harte aanbevelen.

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)