Vrouwen in de Bijbel deel 1: Eva

Eva

Is er wel iemand die nog nooit van Adam en Eva heeft gehoord? Ik denk het niet.
Al zijn de meeste mensen in de wereld er wel van overtuigd dat Adam en Eva nooit werkelijk hebben bestaan en dat de mens hier is gekomen door evolutie.
En ik denk zelfs dat er in kerken ook mensen zijn die twijfelen of Adam en Eva werkelijk hebben bestaan, en dat is nog veel triester!
Ja, Adam en Eva hebben werkelijk bestaan en ze zijn zelfs erg belangrijk! Hoe weten we anders hoe de mens er gekomen is, waarom er zonde en dood is en waarom Christus kwam?
Ook Jezus refereert terug naar Adam en Eva en de scheppingsorde.
En juist Eva en de schepping van Eva is heel belangrijk voor ons vrouwen, want daarin ligt onze identiteit als vrouw. Waarom wij geschapen zijn en wie we mogen zijn in Hem als vrouw.

En ik denk dat ook bijna niemand méér tot de verbeelding spreekt dan Eva.
Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat toch zou zijn, de allereerste vrouw op aarde, en alles voor het eerst beleven zonder hulp en raad te kunnen vragen aan je moeder of schoonmoeder.
Hoe zou ze het beleefd hebben? Hoe zou ze het gedaan hebben? De eerste zwangerschap, de eerste geboorte, het groot brengen van haar eerste kinderen…
Hoe zou ze eruit gezien hebben? Ik denk dat ze een prachtige vrouw moet zijn geweest, rechtstreeks geschapen door God Zelf op een unieke manier!
Eva was wel een bijzondere vrouw. Ze was de kroon op en het hoogtepunt van Gods scheppingswerk.

Haar Schepping

De schepping van Eva is bijzonder. Ze is bijzonder geschapen.
Hierin zien we ook meteen de bijzondere positie van de mens en de unieke verschillen tussen man en vrouw. God heeft Zijn hele schepping uit het niets geschapen, door Zijn Woord, maar niet de mens.
Adam werd geschapen uit stof,  uit klei of modder van de aarde, en God blies Hem de levensadem in (Gen. 2:7) Maar Eva niet, Eva was niet uit stof gemaakt maar zorgvuldig ontworpen uit levend vlees en bloed. Ze is de enige persoon die ooit direct door God geschapen is uit levens weefsel van een ander persoon, en ze was de kroon en voltooiing van heel de schepping! God had het beste voor het laatst bewaard, en Eva was een speciaal en bijzonder geschenk voor Adam. Ze was zijn hulp, zijn partner en het maakte Adam eindelijk compleet.

We zien de bijzondere schepping van de vrouw in Genesis 2:18-25, lees het zelf maar eens.
God voerde als het ware de eerste chirurgische ingreep uit op Adam en formeerde de vrouw vanuit zijn eigen rib. Hij creëerde heel zorgvuldig een ander wezen, een uniek ontwerp, niet een tweede man, maar een vrouw! Uit Adams zijde werd zijn zielsverwante geschapen.
En Eva paste in elk opzicht perfect bij Adam, ze was precies wat Adam nodig had en ze vulde hem perfect aan. Ze maakte hem compleet.
Het was niet Adam die God om een vrouw vroeg, nee God wist wat hij nodig had en uit genade, als liefdevol geschenk maakte hij voor Adam precies de hulp en metgezel die hij nodig had.

De unieke methode van Eva’s schepping staat er niet voor niets zo mooi in lieve vrouw.
Haar schepping laat ons zien dat we bijzonder en uniek zijn als vrouw, en dat we 100% vrouw mogen zijn en onze vrouwelijkheid ten volle mogen omarmen.
Maar het laat ook de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zien, ze delen dezelfde natuur, ze is geschapen uit Adam. Ze was absoluut geen inferieur wezen dat alleen maar was gemaakt om hem te dienen, ze was absoluut niet minderwaardig. Maar ze was zijn geestelijke tegenhanger, zijn intellectuele gelijke en in elk opzicht zijn volmaakte metgezel, om samen door het leven te gaan.
De vrouw is anders, maar zeker niet minder!
Daarbij laat het ook het unieke van het huwelijk zien, het is die eenheid van elk huwelijk tussen man en vrouw. Jezus verwees naar de schepping van Eva toen hij onderwees over het huwelijk en wat het huwelijk is. Meteen nadat Eva was geschapen heeft God Zelf het huwelijk ingesteld, een heilige instelling nog vóór de zondeval.
En het eenwordingsprincipe uit Genesis 2:24 wordt uitstekend geïllustreerd in de schepping van Eva, ze zijn één vlees.
Het laat ook zien hoe betekeningsvol het huwelijk van een man en een vrouw zou moeten zijn, Eva was Adams voltooiing in elk opzicht, niet alleen lichamelijk, maar ook van hart en ziel.
En het herinnert ons opnieuw aan hoe de Bijbel vrouwen verhoogt, vrouwen zijn anders en uniek, we hoeven de strijd en competitie niet aan te gaan met mannen, we zijn geschapen als vrouw, en dat mogen we zijn ten volle uit!

En Eva’s schepping laat ook de door God bedoelde rol van de vrouw zien, de scheppingsorde.
Hoewel Eva Adams gelijke was en gelijk waren geschapen en hun positie tegenover God en boven alle andere schepselen gelijk was, was er toch duidelijk een onderscheid in hun taken op aarde. Eva was geschapen met een doel, en dit heeft God zo doelbewust en opzettelijk zo ontworpen.
Hierover kan je meer lezen in de categorie ‘de rol van de vrouw’ op deze blog waarin ik hier dieper op inga.
Maar de scheppingsorde en het principe van mannelijk leiderschap is wel ontzettend belangrijk.
En ik ben er absoluut van overtuigt dat als wij vrouwen onze vrouwelijkheid volledig zouden omarmen en onze unieke plaats en taak als vrouwen zouden innemen en dit principe zouden doorgronden dat we veel gelukkiger zouden zijn, dat de kerk gezonder zou zijn en dat onze huwelijken beter en sterker zouden zijn.
Want God heeft de vrouw geschapen en Hij alleen weet wat het beste voor haar is en waar ze haar doel en vervulling in vind.

Haar Verleiding

Eva was perfect geschapen, volledig zonder zonde en in de onschuldige staat. Wij kunnen ons dat niet voorstellen omdat wij allemaal na de zondeval in zonde zijn geboren.
Eva was perfect, haar huwelijk was perfect  en haar omgeving was perfect, maar helaas niet voor lang…Tot Genesis 3 en satan opdook om Eva te misleiden.
Satan kwam vermomd bij Eva, hij wilde haar op een subtiele manier misleiden, en hij lijkt haar te hebben opgezocht voor dit bedrog toen ze niet bij haar man in gezelschap was, maar wel dicht bij de boom van kennis van goed en kwaad, een kwetsbare positie, en dat wist satan.
De slang probeert haar te misleiden “Heeft God wel werkelijk gezegd dat…”. Het is waarschijnlijk dat Eva dit niet zelf van God heeft gehoord maar dat haar man Adam, als haar hoofd, haar dit verteld heeft. Dit valt perfect samen met de Bijbelse waarheid van Adams positie als vertegenwoordiger en hoofd van het gehele menselijke ras.
God hield hem direct verantwoordelijk, en Eva’s instructies en haar bescherming waren zijn verantwoordelijkheid. Eva werd misleid wanneer Adam niet in de buurt was.
Maar satans plan lukte, hij kon Eva misleiden en ze at van de vrucht en gaf de vrucht toen aan haar man om ervan te eten. We weten niet waar Adam toen was en hoever hij van de boom weg was, hoe dan ook, Romeinen 5:12 zegt ons dat door Adams daad de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen.
Het is een van de meest belangrijke en fundamentele leerstellingen, en we moeten dit dus goed begrijpen.
Je kan je afvragen waarom Adams zonde zo bepalend was voor het menselijk ras en waarom de Bijbel de zonde van Adam en zijn ongehoorzaamheid de oorzaak noemt van de zonde in de wereld.
Want ja, Eva at toch als eerste en zij was toch diegene die misleid werd. En ook 1 Tim. 2:14 zegt dat niet Adam werd misleid maar de vrouw, ze overtrad Gods gebod.
Adams zonde was opzettelijk, die van Eva niet, ze werd misleid. Adam koos er bewust voor om van de vrucht te eten en wist heel goed dat hij opzettelijk in opstand kwam tegen God.
Maar er is nog een belangrijkere reden dat Adams zonde in plaats van Eva’s zonde leidde tot de val van de gehele mensheid. Dat was vanwege Adams unieke positie als hoofd van het gezin en het hele menselijke ras. God behandelende hem als een soort wettelijke afgezant voor hemzelf, zijn vrouw en zijn nageslacht. Toen Adam zondigde, zondigde hij als onze vertegenwoordiger voor God. Toen hij viel, vielen wij allen met hem. We delen allemaal in Adams schuld en veroordeling.
Adam stortte dus de gehele mensheid in één keer in zonde, dat is ook waarom hun ogen werden geopend nadat Adam bewust tegen God zondigde.
Het is dus onmogelijk de leer van de oorspronkelijk zonde te begrijpen als we het principe van Adams leiderschap negeren.
Het was ook Adam die door God tot verantwoording werd geroepen, hij was het hoofd van zijn gezin.
Maar denk niet dat Eva geen eigen verantwoordelijkheid had of dat haar zonde er niet toe deed, want Eva’s zonde was net zo zondig en ze stond net zo schuldig. En de goddelijke vloek tegen de zonde raakte haar ook op een bijzondere manier en dat merken we ook nu nog!
Genesis 3:16 zegt ook dat er een worsteling zal plaatsvinden tussen Eva en haar man en in feite alle mannen en vrouwen. Voordat Adam zondigde was zijn leiderschap volmaakt, volmaakt liefdevol en teder, in dienend leiderschap zoals het hoort. En voordat Eva zondigde was haar onderwerping aan het gezag van haar man ook volmaakt. Maar dat veranderde allemaal door de zondeval. Eva zou zich nu ergeren aan het leiderschap van haar man en zelf willen gaan heersen, en hij zou de neiging hebben om haar te onderdrukken en te overheersen op een dominante manier. En zo zien we de onmiddellijke gevolgen van de zonde en de spanningen tussen mannen en vrouwen en alle ellende die dit in de menselijke geschiedenis heeft gebracht!
We zien het in de vrouwenonderdrukking, maar ook in het feminisme en nu alle verwarring tegenwoordig over het man-zijn en vrouw-zijn.
Maar in een Christelijk en Bijbels huwelijk wordt dit weer hersteld, zie Efeze 5:22-33.
We zien dus bij Eva niet alleen haar rol, maar ook haar strijd en de strijd van alle vrouwen.
Maar wij als Godvrezende vrouwen mogen die taak van Eva weer op ons nemen, als hulp en metgezel van onze man, en onze vrouwelijkheid omarmen en de vreugde en vervulling ervaren als vrouwen. Wat een zegen brengt dat met zich mee!

Haar Verwachting

Maar God gaf Adam en Eva ook een belofte, Hij gaf hen hoop op redding. En in oordeel zien we ook altijd weer Gods genade. De vloek van de slang omvatte een belofte voor Eva.
Het Nageslacht van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen (Gen. 3:15) en hier zien we meteen al de belofte van de Verlosser en het Evangelie. Want dit Nageslacht is Jezus Christus die ons redde van de vloek, de zonde en de dood. Zijn Verlossing is er voor een ieder die gelooft in Hem.
God strafte Adam en Eva, en ja, ze zouden sterven en ze moesten weg uit de hof, maar God gaf ook hoop en ik denk dat Eva dat ook zeker heeft begrepen. In hoeverre ze dat volledig heeft begrepen weet ik natuurlijk niet, dat zegt de Schrift ook niet.
In Genesis 3:20 gaf Adam zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is, en Eva betekent ook ‘leven’.
De dood kwam in de wereld, maar toch gaf God ook leven, en Eva werd zwanger en ze baardde een zoon, dat lezen we in Genesis 4:1. Ze erkent ook: “Ik heb een man van de HEERE gekregen!”
Verder kennen we nog drie van haar kinderen bij naam, Kain, Abel en Seth. Hoeveel kinderen Eva precies kreeg is niet duidelijk, maar het zullen er vast veel zijn geweest. In Genesis 5:4-5 lezen we wel dat Adam zonen en dochters verwekte en dat hij maar liefst 930 jaar werd.
We weten niet hoe oud Eva werd en wanneer ze stierf, maar ze zal wel een groot nageslacht hebben mogen grootbrengen voor de Heer.

In Eva zien we ook wie we zijn en wie we mogen zijn als vrouw, als echtgenote en als moeder.
We mogen ons volledig geven in ons vrouw-zijn en in onze rol als echtgenote en moeder en daarin onze vreugde vinden.
Dit fundamentele en unieke stukje geschiedenis in de schepping en het leven van Eva laat ons zien wie we zijn als vrouw. Verder weten we eigenlijk niet veel van Eva zelf.
Maar wat we weten laat ons wel zien wie we zijn en wat Gods doel is met ons vrouwen, als hulp voor onze man en in het moederschap.
Kijk niet naar de wereld om je heen hoe zij denken dat je als vrouw moet zijn, maar kijk naar Gods Woord en kijk naar Eva. In Eva ligt onze oorsprong als vrouwen.
Laat je niet inspireren door de vrouwen in de wereld en door rolmodellen van de wereld, maar laat je inspireren door Eva en door alle andere sterke vrouwen uit de Bijbel. Laat hen je rolmodellen zijn!
Zoek niet je waarde en je vrouwelijkheid in de wereld, zoek het niet in wereldse magazines en blaadjes of wat vrouwelijke bekendheden je wijsmaken, dat zijn allemaal leugens.
Ga naar het Woord van God, de Bijbel en zoek daar wie je bent als vrouw en zoek alleen daar je waarde en je vrouwelijkheid en dan zal je gaan schitteren als een Godvrezende vrouw, een vrouw naar Gods hart.

Deel 2 hiervan zal gaan over Sara.
Wil je meer weten hiervan en meer leren over de vrouwen uit de Bijbel dan kan ik je het boek van John MacArthur ‘Twaalf Buitengewone Vrouwen’ echt van harte aanbevelen.

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)