Moederdag

moederdag2

Elke vrouw is bijzonder en uniek, en laat deze Moederdag een dag zijn voor alle vrouwen.

Aan al die bijzondere vrouwen:

 • Voor hen die een kindje kregen – we vieren met je mee
 • Voor hen die een kind(je) verloren hebben – we rouwen met je mee
 • Voor hen die een miskraam hebben gehad – we rouwen met je mee
 • Voor hen die de harde en moeilijke weg bewandelen van onvruchtbaarheid en behandelingen – we steunen je en lopen naast je mee
 • Voor hen die pleegmoeder, mentormoeder of geestelijke moeders zijn – we hebben je zo nodig!
 • Voor hen die warme en hechte relaties hebben met hun kinderen – we vieren met je mee
 • Voor hen die teleurstellingen, pijn en gebroken relaties hebben met hun kinderen – we luisteren naar je
 • Voor hen die alleenstaand zijn en verlangen ernaar getrouwd te zijn en een eigen gezin te hebben – we leven met je mee en hopen met je mee
 • Voor hen die hun eigen moeder zijn verloren – we rouwen met je mee
 • Voor hen die zijn mishandeld door hun eigen moeder – we erkennen je pijn en steunen je
 • Voor hen die nooit liefde hebben ontvangen van hun eigen moeder – we houden van je
 • Voor hen die zwanger zijn – we vieren met je mee
 • Voor al die andere mooie, bijzondere en moedige vrouwen – we zien je en we houden van je

 

Moederdag is voor veel vrouwen een bijzondere dag, maar ook voor veel vrouwen een bijzonder pijnlijke dag. Een dag waar ze extra worden geconfronteerd met hun verlies en hun verdriet. Elk verhaal is uniek.

En deze komende zondag als het weer Moederdag is wil ik je bemoedigen om eens verder te kijken, naar die vrouwen voor wie Moederdag misschien wel een van de pijnlijkste dagen van het jaar is.
Die vrouw in je kerk die net haar moeder is verloren, die vrouw in je kerk die net haar kindje is verloren, die alleenstaande vrouw in de 30 in je kerk die misschien ook verlangt naar een gezin, die vrouw in je kerk die -om wat voor reden dan ook- haar kinderen niet bij zich heeft…
Vaak zien we het verdriet van andere vrouwen niet altijd even duidelijk, misschien is ze niet eens in de kerk en bleef ze die ochtend liever in bed liggen dan ermee geconfronteerd te worden.
Maar we worden wel opgeroepen in de Bijbel om naar elkaar om te zien, om samen één te zijn.
Lees zelf 1 Korinthe 12:12-31 maar eens.
Dus vergeet die vrouwen alsjeblieft niet! Ze horen er ook bij, geef ze eens een bemoediging.
Een Godvrezende vrouw is ook zij die omziet naar anderen.
Laten we naar elkaar omzien in de liefde van Christus en die uitdragen, niet alleen deze komende zondag, maar alle dagen van het jaar.

En daarbij mogen we natuurlijk ook meevieren met alle moeders en delen in hun vreugde, want het moederschap is ook iets om te vieren en we hebben Godvrezende en Bijbelse moeders echt héél hard nodig! En onderschat het geestelijke moederschap ook zeker niet.

“Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” Spreuken 31:30

Voor alle vrouwen, een fijne Moederdag gewenst!

Vrouwen in de Bijbel deel 1: Eva

Eva

Is er wel iemand die nog nooit van Adam en Eva heeft gehoord? Ik denk het niet.
Al zijn de meeste mensen in de wereld er wel van overtuigd dat Adam en Eva nooit werkelijk hebben bestaan en dat de mens hier is gekomen door evolutie.
En ik denk zelfs dat er in kerken ook mensen zijn die twijfelen of Adam en Eva werkelijk hebben bestaan, en dat is nog veel triester!
Ja, Adam en Eva hebben werkelijk bestaan en ze zijn zelfs erg belangrijk! Hoe weten we anders hoe de mens er gekomen is, waarom er zonde en dood is en waarom Christus kwam?
Ook Jezus refereert terug naar Adam en Eva en de scheppingsorde.
En juist Eva en de schepping van Eva is heel belangrijk voor ons vrouwen, want daarin ligt onze identiteit als vrouw. Waarom wij geschapen zijn en wie we mogen zijn in Hem als vrouw.

En ik denk dat ook bijna niemand méér tot de verbeelding spreekt dan Eva.
Ik heb me vaak afgevraagd hoe dat toch zou zijn, de allereerste vrouw op aarde, en alles voor het eerst beleven zonder hulp en raad te kunnen vragen aan je moeder of schoonmoeder.
Hoe zou ze het beleefd hebben? Hoe zou ze het gedaan hebben? De eerste zwangerschap, de eerste geboorte, het groot brengen van haar eerste kinderen…
Hoe zou ze eruit gezien hebben? Ik denk dat ze een prachtige vrouw moet zijn geweest, rechtstreeks geschapen door God Zelf op een unieke manier!
Eva was wel een bijzondere vrouw. Ze was de kroon op en het hoogtepunt van Gods scheppingswerk.

Haar Schepping

De schepping van Eva is bijzonder. Ze is bijzonder geschapen.
Hierin zien we ook meteen de bijzondere positie van de mens en de unieke verschillen tussen man en vrouw. God heeft Zijn hele schepping uit het niets geschapen, door Zijn Woord, maar niet de mens.
Adam werd geschapen uit stof,  uit klei of modder van de aarde, en God blies Hem de levensadem in (Gen. 2:7) Maar Eva niet, Eva was niet uit stof gemaakt maar zorgvuldig ontworpen uit levend vlees en bloed. Ze is de enige persoon die ooit direct door God geschapen is uit levens weefsel van een ander persoon, en ze was de kroon en voltooiing van heel de schepping! God had het beste voor het laatst bewaard, en Eva was een speciaal en bijzonder geschenk voor Adam. Ze was zijn hulp, zijn partner en het maakte Adam eindelijk compleet.

We zien de bijzondere schepping van de vrouw in Genesis 2:18-25, lees het zelf maar eens.
God voerde als het ware de eerste chirurgische ingreep uit op Adam en formeerde de vrouw vanuit zijn eigen rib. Hij creëerde heel zorgvuldig een ander wezen, een uniek ontwerp, niet een tweede man, maar een vrouw! Uit Adams zijde werd zijn zielsverwante geschapen.
En Eva paste in elk opzicht perfect bij Adam, ze was precies wat Adam nodig had en ze vulde hem perfect aan. Ze maakte hem compleet.
Het was niet Adam die God om een vrouw vroeg, nee God wist wat hij nodig had en uit genade, als liefdevol geschenk maakte hij voor Adam precies de hulp en metgezel die hij nodig had.

De unieke methode van Eva’s schepping staat er niet voor niets zo mooi in lieve vrouw.
Haar schepping laat ons zien dat we bijzonder en uniek zijn als vrouw, en dat we 100% vrouw mogen zijn en onze vrouwelijkheid ten volle mogen omarmen.
Maar het laat ook de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw zien, ze delen dezelfde natuur, ze is geschapen uit Adam. Ze was absoluut geen inferieur wezen dat alleen maar was gemaakt om hem te dienen, ze was absoluut niet minderwaardig. Maar ze was zijn geestelijke tegenhanger, zijn intellectuele gelijke en in elk opzicht zijn volmaakte metgezel, om samen door het leven te gaan.
De vrouw is anders, maar zeker niet minder!
Daarbij laat het ook het unieke van het huwelijk zien, het is die eenheid van elk huwelijk tussen man en vrouw. Jezus verwees naar de schepping van Eva toen hij onderwees over het huwelijk en wat het huwelijk is. Meteen nadat Eva was geschapen heeft God Zelf het huwelijk ingesteld, een heilige instelling nog vóór de zondeval.
En het eenwordingsprincipe uit Genesis 2:24 wordt uitstekend geïllustreerd in de schepping van Eva, ze zijn één vlees.
Het laat ook zien hoe betekeningsvol het huwelijk van een man en een vrouw zou moeten zijn, Eva was Adams voltooiing in elk opzicht, niet alleen lichamelijk, maar ook van hart en ziel.
En het herinnert ons opnieuw aan hoe de Bijbel vrouwen verhoogt, vrouwen zijn anders en uniek, we hoeven de strijd en competitie niet aan te gaan met mannen, we zijn geschapen als vrouw, en dat mogen we zijn ten volle uit!

En Eva’s schepping laat ook de door God bedoelde rol van de vrouw zien, de scheppingsorde.
Hoewel Eva Adams gelijke was en gelijk waren geschapen en hun positie tegenover God en boven alle andere schepselen gelijk was, was er toch duidelijk een onderscheid in hun taken op aarde. Eva was geschapen met een doel, en dit heeft God zo doelbewust en opzettelijk zo ontworpen.
Hierover kan je meer lezen in de categorie ‘de rol van de vrouw’ op deze blog waarin ik hier dieper op inga.
Maar de scheppingsorde en het principe van mannelijk leiderschap is wel ontzettend belangrijk.
En ik ben er absoluut van overtuigt dat als wij vrouwen onze vrouwelijkheid volledig zouden omarmen en onze unieke plaats en taak als vrouwen zouden innemen en dit principe zouden doorgronden dat we veel gelukkiger zouden zijn, dat de kerk gezonder zou zijn en dat onze huwelijken beter en sterker zouden zijn.
Want God heeft de vrouw geschapen en Hij alleen weet wat het beste voor haar is en waar ze haar doel en vervulling in vind.

Haar Verleiding

Eva was perfect geschapen, volledig zonder zonde en in de onschuldige staat. Wij kunnen ons dat niet voorstellen omdat wij allemaal na de zondeval in zonde zijn geboren.
Eva was perfect, haar huwelijk was perfect  en haar omgeving was perfect, maar helaas niet voor lang…Tot Genesis 3 en satan opdook om Eva te misleiden.
Satan kwam vermomd bij Eva, hij wilde haar op een subtiele manier misleiden, en hij lijkt haar te hebben opgezocht voor dit bedrog toen ze niet bij haar man in gezelschap was, maar wel dicht bij de boom van kennis van goed en kwaad, een kwetsbare positie, en dat wist satan.
De slang probeert haar te misleiden “Heeft God wel werkelijk gezegd dat…”. Het is waarschijnlijk dat Eva dit niet zelf van God heeft gehoord maar dat haar man Adam, als haar hoofd, haar dit verteld heeft. Dit valt perfect samen met de Bijbelse waarheid van Adams positie als vertegenwoordiger en hoofd van het gehele menselijke ras.
God hield hem direct verantwoordelijk, en Eva’s instructies en haar bescherming waren zijn verantwoordelijkheid. Eva werd misleid wanneer Adam niet in de buurt was.
Maar satans plan lukte, hij kon Eva misleiden en ze at van de vrucht en gaf de vrucht toen aan haar man om ervan te eten. We weten niet waar Adam toen was en hoever hij van de boom weg was, hoe dan ook, Romeinen 5:12 zegt ons dat door Adams daad de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen.
Het is een van de meest belangrijke en fundamentele leerstellingen, en we moeten dit dus goed begrijpen.
Je kan je afvragen waarom Adams zonde zo bepalend was voor het menselijk ras en waarom de Bijbel de zonde van Adam en zijn ongehoorzaamheid de oorzaak noemt van de zonde in de wereld.
Want ja, Eva at toch als eerste en zij was toch diegene die misleid werd. En ook 1 Tim. 2:14 zegt dat niet Adam werd misleid maar de vrouw, ze overtrad Gods gebod.
Adams zonde was opzettelijk, die van Eva niet, ze werd misleid. Adam koos er bewust voor om van de vrucht te eten en wist heel goed dat hij opzettelijk in opstand kwam tegen God.
Maar er is nog een belangrijkere reden dat Adams zonde in plaats van Eva’s zonde leidde tot de val van de gehele mensheid. Dat was vanwege Adams unieke positie als hoofd van het gezin en het hele menselijke ras. God behandelende hem als een soort wettelijke afgezant voor hemzelf, zijn vrouw en zijn nageslacht. Toen Adam zondigde, zondigde hij als onze vertegenwoordiger voor God. Toen hij viel, vielen wij allen met hem. We delen allemaal in Adams schuld en veroordeling.
Adam stortte dus de gehele mensheid in één keer in zonde, dat is ook waarom hun ogen werden geopend nadat Adam bewust tegen God zondigde.
Het is dus onmogelijk de leer van de oorspronkelijk zonde te begrijpen als we het principe van Adams leiderschap negeren.
Het was ook Adam die door God tot verantwoording werd geroepen, hij was het hoofd van zijn gezin.
Maar denk niet dat Eva geen eigen verantwoordelijkheid had of dat haar zonde er niet toe deed, want Eva’s zonde was net zo zondig en ze stond net zo schuldig. En de goddelijke vloek tegen de zonde raakte haar ook op een bijzondere manier en dat merken we ook nu nog!
Genesis 3:16 zegt ook dat er een worsteling zal plaatsvinden tussen Eva en haar man en in feite alle mannen en vrouwen. Voordat Adam zondigde was zijn leiderschap volmaakt, volmaakt liefdevol en teder, in dienend leiderschap zoals het hoort. En voordat Eva zondigde was haar onderwerping aan het gezag van haar man ook volmaakt. Maar dat veranderde allemaal door de zondeval. Eva zou zich nu ergeren aan het leiderschap van haar man en zelf willen gaan heersen, en hij zou de neiging hebben om haar te onderdrukken en te overheersen op een dominante manier. En zo zien we de onmiddellijke gevolgen van de zonde en de spanningen tussen mannen en vrouwen en alle ellende die dit in de menselijke geschiedenis heeft gebracht!
We zien het in de vrouwenonderdrukking, maar ook in het feminisme en nu alle verwarring tegenwoordig over het man-zijn en vrouw-zijn.
Maar in een Christelijk en Bijbels huwelijk wordt dit weer hersteld, zie Efeze 5:22-33.
We zien dus bij Eva niet alleen haar rol, maar ook haar strijd en de strijd van alle vrouwen.
Maar wij als Godvrezende vrouwen mogen die taak van Eva weer op ons nemen, als hulp en metgezel van onze man, en onze vrouwelijkheid omarmen en de vreugde en vervulling ervaren als vrouwen. Wat een zegen brengt dat met zich mee!

Haar Verwachting

Maar God gaf Adam en Eva ook een belofte, Hij gaf hen hoop op redding. En in oordeel zien we ook altijd weer Gods genade. De vloek van de slang omvatte een belofte voor Eva.
Het Nageslacht van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen (Gen. 3:15) en hier zien we meteen al de belofte van de Verlosser en het Evangelie. Want dit Nageslacht is Jezus Christus die ons redde van de vloek, de zonde en de dood. Zijn Verlossing is er voor een ieder die gelooft in Hem.
God strafte Adam en Eva, en ja, ze zouden sterven en ze moesten weg uit de hof, maar God gaf ook hoop en ik denk dat Eva dat ook zeker heeft begrepen. In hoeverre ze dat volledig heeft begrepen weet ik natuurlijk niet, dat zegt de Schrift ook niet.
In Genesis 3:20 gaf Adam zijn vrouw de naam Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is, en Eva betekent ook ‘leven’.
De dood kwam in de wereld, maar toch gaf God ook leven, en Eva werd zwanger en ze baardde een zoon, dat lezen we in Genesis 4:1. Ze erkent ook: “Ik heb een man van de HEERE gekregen!”
Verder kennen we nog drie van haar kinderen bij naam, Kain, Abel en Seth. Hoeveel kinderen Eva precies kreeg is niet duidelijk, maar het zullen er vast veel zijn geweest. In Genesis 5:4-5 lezen we wel dat Adam zonen en dochters verwekte en dat hij maar liefst 930 jaar werd.
We weten niet hoe oud Eva werd en wanneer ze stierf, maar ze zal wel een groot nageslacht hebben mogen grootbrengen voor de Heer.

In Eva zien we ook wie we zijn en wie we mogen zijn als vrouw, als echtgenote en als moeder.
We mogen ons volledig geven in ons vrouw-zijn en in onze rol als echtgenote en moeder en daarin onze vreugde vinden.
Dit fundamentele en unieke stukje geschiedenis in de schepping en het leven van Eva laat ons zien wie we zijn als vrouw. Verder weten we eigenlijk niet veel van Eva zelf.
Maar wat we weten laat ons wel zien wie we zijn en wat Gods doel is met ons vrouwen, als hulp voor onze man en in het moederschap.
Kijk niet naar de wereld om je heen hoe zij denken dat je als vrouw moet zijn, maar kijk naar Gods Woord en kijk naar Eva. In Eva ligt onze oorsprong als vrouwen.
Laat je niet inspireren door de vrouwen in de wereld en door rolmodellen van de wereld, maar laat je inspireren door Eva en door alle andere sterke vrouwen uit de Bijbel. Laat hen je rolmodellen zijn!
Zoek niet je waarde en je vrouwelijkheid in de wereld, zoek het niet in wereldse magazines en blaadjes of wat vrouwelijke bekendheden je wijsmaken, dat zijn allemaal leugens.
Ga naar het Woord van God, de Bijbel en zoek daar wie je bent als vrouw en zoek alleen daar je waarde en je vrouwelijkheid en dan zal je gaan schitteren als een Godvrezende vrouw, een vrouw naar Gods hart.

Deel 2 hiervan zal gaan over Sara.
Wil je meer weten hiervan en meer leren over de vrouwen uit de Bijbel dan kan ik je het boek van John MacArthur ‘Twaalf Buitengewone Vrouwen’ echt van harte aanbevelen.

 

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

 

De Rol van de Vrouw deel 2

16011_496720647135946_5665757774267498420_n

In het vorige artikel zijn we begonnen over de rol van de vrouw deel 1.
Als je dat nog niet gelezen hebt is het misschien handig om dat deel eerst te lezen, daarin ging het over de schepping van de vrouw en haar rol in de Bijbel en in de kerk.
Dit keer wil ik het hebben over het huwelijk en de rol van de vrouw als echtgenote van haar man. Wat is onderdanigheid en wat is het niet?

Maar eerst zullen we gaan kijken naar het huwelijk, hoe het is ontstaan en hoe belangrijk het is.
Een van de meest desastreuze gevolgen van de tijd waarin we leven is het afbrokkelen van het traditionele huwelijk en het traditionele gezin. En één van de oorzaken daarvan is het feminisme, maar ook de seksuele revolutie in de jaren ’60 van de 20ste eeuw.
Al viel de seksuele revolutie en de verandering in moreel denken wel grotendeels samen met de tweede feministisch golf, en hebben ze ook wel deels met elkaar te maken en is hun doel hetzelfde: het vernietigen van het huwelijk en het gezin.
Maar het huwelijk en het gezinsleven zijn door God Zelf ingesteld, het is geen uitvinding van mensen of van de zogenaamde “evolutie”. God is de Bedenker van het huwelijk en ook Hij alleen bepaald de definitie, laten we het eens bekijken.

De Instelling van het Huwelijk

De vorige keer heb ik al verteld over de schepping van de man en de vrouw, en dat de vrouw anders is geschapen dan de man. Dit is belangrijk om het huwelijk te kunnen zien vanuit Gods perspectief.
We gaan weer helemaal terug naar het begin, naar de schepping van Adam en zijn vrouw Eva, we lezen in hoofdstuk 2 van Genesis in vers 21 dat God de vrouw ging scheppen uit de rib van de man als hulp voor de man en in vers 22 en 23 zien we het allereerste huwelijk, door God Zelf gearrangeerd.
God brengt de vrouw naar haar man en Adam is verheugd haar te zien, en in de volgende verzen zien we de definitie van het huwelijk en hoe God het heeft bedacht en ingesteld.

In Genesis 2:24 lezen we: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”
Daar vinden we het, het Bijbelse huwelijk met drie hele belangrijke en fundamentele stappen.
Stap 1: Het verlaten van vader en moeder
Stap 2: Het hechten aan zijn vrouw
Stap 3: Het één vlees zijn (eenheid zijn)
Alle drie de stappen zijn belangrijk en ook de volgorde is heel erg belangrijk.
Eerst is daar het verlaten van de ouders, het weggaan uit het ouderlijk huis en het verlaten van het gezag van de ouders. Dan volgt er een openbare publiekelijke ceremonie waarbij een man en een vrouw trouwen en zich hechten aan elkaar voor God en hun families en pas daarna worden ze samen één vlees. Dit duidt niet alleen op een seksuele eenwording, maar een totale eenwording, zowel lichamelijk, emotioneel, maatschappelijk en financieel. Deze volgorde is fundamenteel.
Jezus Zelf haalde dit ook aan in Zijn leven op aarde en gaf ook dezelfde volgorde aan, Hij citeert Genesis 2, Hij zegt dat God hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft en definieert het huwelijk nog eens en voegt er nog iets belangrijks aan toe.
Mattheus 19:5-6 zegt: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.”
Jezus zegt hier dus duidelijk dat ze niet langer twee zijn, maar een echte eenheid, en die eenheid kan niet meer gescheiden worden. Ook het één vlees worden is na de huwelijksvoltrekking. Seksuele intimiteit hoort dus alleen thuis in het huwelijk.
Dit is wat God Zelf over het huwelijk zegt, en hier mogen we niet vanaf wijken.
Het huwelijk is dus door God Zelf gedefinieerd en ingesteld en dit ook nog voor de zondeval. Het Bijbelse huwelijk is de basis voor alles en zeker de basis voor het gezin!

Het huwelijk is belangrijk. Het is ook een afspiegeling van Jezus Christus en Zijn gemeente (Ef.5:23,25), en zoals God een Drie-eenheid is, zo zijn man en vrouw een twee-eenheid. Dit maakt het huwelijk heilig.
Dit maakt ook alle aanvallen op het traditionele huwelijk en de traditionele huwelijksrollen zo erg, omdat het niet iets menselijks is, maar van God komt en omdat het een afspiegeling is van iets heiligs. Daarom dat God zegt dat ongehuwd samenwonen of seks buiten het huwelijk en alle andere “moderne samenlevingsvormen” om het zo maar te zeggen, niet goed is en zelfs zondig.
Alles wat ingaat tegen Genesis 2:24, zowel de definitie als de volgorde noemt de Bijbel zonde.

De Rol van de Vrouw in het Huwelijk

Maar God heeft niet alleen het huwelijk ingesteld, Hij heeft ook de rollen binnen het huwelijk voor man en vrouw bepaald.
God heeft bepaald dat de man het hoofd is van zijn vrouw en dat de vrouw in alles onderdanig moet zijn aan het gezag en de autoriteit van haar man.
In 1 Korinthe 11:3 lezen we: “Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.”
En vers 9 van hetzelfde hoofdstuk zegt: “Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar eens vrouw omwille van de man.” Zie je hoe belangrijk de schepping van de mens en de scheppingsorde is.
Want vers 9 grijpt terug naar Genesis 2:18 toen de Here God Eva ging scheppen en zei: “Ik zal een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Man en vrouw behoren een unieke en totale eenheid te zijn, dit is een levenslange verbintenis waarbij twee personen volledig één worden.

En als we naar Efeze 5:22-33 gaan zien we de rollen van de man en de vrouw in het huwelijk, ik moedig je echt aan zelf het hele stuk te lezen.
Vers 22 begint met: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.”
Vers 33 eindigt met: “En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Dat is een hele boterham he lieve vrouw!
Dit stuk wordt tegenwoordig vaak niet meer begrepen, en als het al begrepen wordt dan wordt het vaak niet toegepast, met alle gevolgen van dien.

Ik? Onderdanig aan mijn man?

Het Griekse werkwoord voor onderdanig zijn wat hier wordt gebruikt is het woord ‘hupotasso’.
Dit is een term uit het leger die in een militaire rangorde ‘gerangschikt onder’ betekent. De vrouw is dus gerangschikt onder het gezag van haar man.
Ze heeft dus een andere rang of positie, maar ze is geen minderwaardig persoon, laat dat duidelijk zijn. Bij God is geen aanzien des persoons (Rom. 2:11) en God ziet man en vrouw ook als gelijkwaardig (Gal. 3:28) maar de rol en positie van de vrouw is anders, onder het gezag van haar hoofd, haar eigen man.
De vrouw wordt opgeroepen om de houding van de Here Jezus Christus aan te nemen die Hij aannam toen Hij naar de aarde kwam, een houding van onderdanige dienstbaarheid, om haar door God bedoelde rol in het huwelijk te kunnen vervullen.
Christus is niet minderwaardig ten opzichte van de Vader, zo ook de vrouw niet ten opzichte van haar man. Christus onderwierp zichzelf aan de Vader om Gods plan van verlossing ten uitvoer te brengen, en net zo onderwerpt de vrouw zichzelf aan haar man om Gods plan voor het gezin ten uitvoer te brengen. Ze is niet minderwaardig, maar haar rol en positie zijn anders. De rol van de vrouw is waarom God Eva schiep, als een hulp voor haar man. Om naast je man te staan als zijn volwaardige hulp.

In wat dan allemaal moet ik me onderwerpen aan het gezag van mijn man vraag je je misschien af.
Vers 24 van Efeze 5 geeft het antwoord en de reikwijdte van de onderdanigheid, ‘in alles’ staat er duidelijk. Dit omvat dus ook alles en alle terreinen van het leven.
Een goed principe om te onthouden en wat Martha Peace ook zegt in haar boek ‘De Godvrezende Vrouw’ is: De vrouw moet haar man in alles onderdanig zijn, tenzij hij haar  vraagt om te zondigen.
Want het gezag wat de man heeft gekregen tegenover zijn vrouw, is gedelegeerd gezag dat hij ontvangen heeft van de Here Jezus Christus. En Christus is het hoofd van de man en staat dus boven de man. Het gezag wat Christus heeft staat véél hoger dan het gezag van je man.
Handelingen 5:29 zegt ook dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen. God en Gods Woord is onze hoogste autoriteit.
Dus als je man je vraagt om te zondigen (tegen Gods Woord ingaan) of als hij tegen jou zondigt dan kan je op een respectvolle manier zijn gezag weigeren en hem met liefde en respect terechtwijzen en wijzen op zijn Hoofd, Christus. De Bijbel onderwijst geen “voetveeg-theologie”.
Helaas hebben veel Christen-vrouwen de feministische visie op de rol van de vrouw aangenomen of voorzien ze het van een suikerlaagje door de ‘wederzijdse onderwerping’ te benadrukken, maar dat is niet helemaal wat de Bijbel leert wat de verantwoording van de vrouw is.

We zien ook dat de onderwerping van de vrouw aan haar man een vrijwillige onderwerping is.
Vrouwen moeten zichzelf onderwerpen aan hun man, de man wordt niet opgeroepen om zijn vrouw onderdanig te maken. Het is de vrouw zélf die zich in liefde voor Christus en haar man vrijwillig onderwerpt aan het gezag van haar man.
Niet omdat haar man beter is, of slimmer, of misschien een beter leider is, maar omdat Christus dit van haar vraagt en Christus ook hierin ons Voorbeeld is. Lees ook eens Filippenzen 2:5-8.
Want waarom is de vrouw onderdanig aan het gezag van haar man? Omdat gehoorzaamheid aan haar man betekent dat ze gehoorzaam is aan Christus.
Efeze 5:22 zegt: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere
Haar gehoorzaamheid aan haar man vloeit dus voort uit haar gehoorzaamheid aan Christus. Wil ze aan Christus gehoorzaam zijn dan aanvaard ze het gezag van haar man.
Ze is haar man dus niet onderdanig omdat hij het beter weet of omdat hij zoveel beter is, maar omdat Christus dat van haar vraagt. Is een vrouw haar man gehoorzaam dan is ze Christus gehoorzaam. Daarom kan een vrouw ook op een respectvolle manier het gezag van haar man weigeren als haar man haar vraagt om te zondigen of tegen haar zondigt, want haar gehoorzaamheid is uiteindelijk aan Christus. Hij is het Hoofd van de man.
1 Petrus 3:1-2 laten ook zien dat een vrouw haar man onderdanig moet zijn, ook als de man zelf een ongelovige is. Hier geldt ook weer het principe dat ze haar man niet hoeft te volgen als hij haar vraagt te zondigen, en dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen.
Dit plaatje laat het ook goed zien.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwwwwwwwwwwwwwwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Onderdanig zijn is een Bijbels principe

Verder wil ik nog benadrukken dat onderdanig zijn een Bijbels principe is wat hoort bij een Bijbels leven.
De vrouw is niet de enige in de Bijbel die wordt opgeroepen onderdanig te zijn aan gezag.
– Kinderen worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun beide ouders (Efeze 6:1)
– Werknemers worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun werkgevers (Efeze 6:5-7)
– De gemeenteleden worden opgeroepen om onderdanig te zijn aan hun voorgangers/oudsten (Hebr. 13:7)
– We worden opgeroepen onderdanig te zijn aan de overheid en aan alle gezagsdragers boven ons (Rom. 13:1)
– We worden opgeroepen elkaar onderdanig te zijn (Ef. 5:21)
– en bovenal moeten we natuurlijk God onderdanig zijn in alles en boven alles (Hand. 5:29)

Het is dus zeker niet iets wat alleen voor de vrouw is, de vrouw is ook zeker niet minder.
Onderdanig zijn aan gezag is een Bijbels principe, iedere Christen is onder gezag.
Maar we leven in de 21ste eeuw, en niet alleen het feminisme heeft ons aangetast, ook het postmoderne denken heeft ons aangetast.
In de tijd waarin we leven lijkt ‘gezag’ een vies woord te zijn geworden, we worden in deze tijd eigenlijk allemaal opgeroepen om ons tegen gezag te keren en het in vraag te stellen, en tegenwoordig willen alle mensen graag autonoom zijn en gezag van zich afschudden.
Kijk maar naar hoe mensen reageren op gezagsdrager in onze maatschappij. En we zijn er allemaal door beïnvloed, maar dit is niet hoe een Christen behoort te zijn. Daarom ook dat Romeinen 12:2 zegt dat we niet gelijkvormig moeten zijn aan deze wereld, maar vernieuwd moeten worden in ons denken. En hoe doen we dat? Eerst en vooral door het Woord van God en door Gods Geest.
En ik wil je verder ook nog meegeven dat God gehoorzaamheid altijd zegent! Hoe dan ook, als je God gehoorzaam bent dan zal God dat zegenen.
En misschien is dit principe van onderdanig zijn aan je man wel compleet nieuw voor je, of heb je het nooit zo gehoord, misschien heb je het zelf ook wel onderwezen gekregen met een suikerlaagje over zoals ik al zei en snap je er nog niet veel van…Dan wil ik je ook bemoedigen om dit eens te bestuderen en te onderzoeken. Misschien dat het boek ‘De Godvrezende Vrouw’ van Martha Peace je hiermee een heel stuk op weg kan helpen.
Ik wil je bemoedigen om dit alles in gebed bij God te brengen en Hem te vragen of Hij je wilt helpen en je de weg wilt wijzen, maar ook om hier eens over na te denken.
Ik weet namelijk dat dit niet makkelijk is, zeker niet voor ons vrouwen in de 21ste eeuw die overspoeld zijn geworden door 3 vloedgolven van het feminisme.
Geloof me, ik ken de strijd, ik ken de shock, ik weet dat het “ouderwets” kan klinken, maar ik weet ook dat dit Gods Woord is en dat dit is wat God van ons vraagt.
Ik ben hierin ook niet opgevoed, ik heb dit ook pas in mijn huwelijk moeten leren en moeten inzien, en ik wil hier in deel 3 ook op terugkomen en een beetje van mijn eigen weg hierin vertellen.
Dus geef de moed niet op en wacht op deel 3, maar dit is wel een belangrijk principe om een vrouw naar Gods hart te worden. En we zijn allemaal nog op weg, ik zeker ook!
Ik wil je dus ook bemoedigen en als het kon je een dikke knuffel geven…Er is ook nog niet alles gezegd en er zal nog een deel 3 en misschien ook nog wel een deel 4 volgen. Dus als het nog allemaal niet zo helder voor je is, geen nood, het komt wel. En niet door mij, maar vooral door Gods Geest.
En ik wil je ook zeggen dat ik wel de zegen hiervan heb ervaren, dit geeft echt zegen, vrede, rust en een geweldig huwelijk. Want omdat God het huwelijk heeft bedacht en ingesteld, weet Hij ook het allerbeste hoe het werkt. En dit is echt de sleutel tot een goedwerkend en Bijbels huwelijk.
Zie op Christus lieve vriendin.
En als dit artikel je tot zegen en opbouw is en je behulpzaam is dan deel het maar op je social media.

To be continued…

 
(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

 

De Rol van de Vrouw deel 1

248500_2099906341068_7967253_n

We zijn begonnen met de vraag of de Bijbel vrouwonvriendelijk was, en dat is gelukkig absoluut niet zo. Sterker nog, ik denk dat er geen vrouwvriendelijker boek bestaat dan de Bijbel!
God is absoluut positief over de vrouw, Hij heeft haar geschapen en ze is speciaal.
Ik denk dat mijn vorige artikel wel heel erg belangrijk is als basis voor dit artikel, dus heb je dat nog niet gelezen dan raad ik je aan om dat eerst te doen.
Veel mensen denken namelijk dat de verschillen in rollen van man en vrouw betekent dat de vrouw niet gelijkwaardig zou zijn, maar dit is absoluut niet waar.
Als je de Bijbelse rol van de vrouw juist goed gaat begrijpen ga je ook zien dat God echt niet minder denkt over jou als vrouw, sterker nog, dat God het allerbeste met je voorheeft als vrouw en dat deze rol voor jou juist tot zegen is.

We zijn als vrouwen die hier in het Westen zijn opgegroeid enorm beïnvloed door het feminisme, maar als we kijken naar het feminisme (de 3 golven van het feminisme) en naar wat God zegt in de Bijbel, dan zien we dat de Bijbel een heel ander beeld van de vrouw geeft. Een uniek beeld met een speciale rol.
De Bijbel is Gods Woord, God is de Schepper van de vrouw en Hij weet uiteindelijk het beste wie we zijn en waarom we zijn geschapen. En Gods waarheid geeft ons echte vrijheid en echte voldoening.
God heeft voor ons iets veel beters dan het feminisme ons voorspiegelt, in latere artikelen zal ik hier ook uitgebreid op terug komen, nu gaan we terug naar het begin, de schepping en Gods doel voor de vrouw.

Speciaal Geschapen

Als we gaan kijken naar de schepping van de mens in Genesis valt meteen al op dat God de vrouw heel anders heeft geschapen dan de man.
God koos ervoor om de man en de vrouw verschillend te scheppen, maar wel beide naar Zijn Beeld.
In Genesis 1:26 lezen we dat God de mens wilde maken naar Zijn Beeld, en in vers 27 lezen we dat God hen beide naar Zijn Beeld schiep, en dat Hij hen mannelijk en vrouwelijk schiep.
Hoofdstuk 2 van Genesis laat ons de schepping van de mens in detail zien, eerst werd de man, Adam, geschapen uit het stof van de aarde, en God blies de levensadem in zijn neusgaten (Gen. 2:7)
De vrouw was er op dat moment nog niet, ze werd later op de dag geschapen.
God schiep de man, plaatste die in de hof en gaf Hem een gebod en opdrachten. Het gebod was dat hij van alle bomen mocht eten behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 2:16-17) en God gaf hem de opdracht de hof te bewerken en te onderhouden (Gen. 2:15) en om alle dieren een naam te geven (Gen. 2:19-20)
Maar als we lezen aan het eind van vers 20 vond Adam zelf geen hulp die bij hem past.
Dan zien we dat God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen is en dat God hem een hulp zou maken die bij hem past. (vers 18)
in vers 21 tot 23 lezen we de bijzondere schepping van de vrouw. God schiep de vrouw al heel anders, niet uit het stof zoals Hij Adam schepte, maar uit de rib van Adam. Zo kwam de vrouw voort uit de man.
Adam was zeer verheugd toen hij zijn vrouw Eva zag en hij zei: “Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.” Genesis 2:23
Mannin is in het Hebreeuws Isha (vrouw) en is afgeleid van Ish (man).

Hier in de schepping van de mens zien we meteen al belangrijke facetten naar voren komen voor het huwelijk en de rollen van de man en de vrouw.
God zei dat het niet goed was dat de man alleen was, hij had iemand nodig die perfect bij hem past, die hem aanvult en die hem zou helpen in zijn taken. De vrouw werd geschapen als hulp voor de man. 1 Korinthe 11:9 spreekt hier ook over.
Maar de man werd ook het leiderschap gegeven over zijn vrouw. De man werd het hoofd van zijn vrouw.
We zien dat ook in de schepping naar voren komen, God gaf het gebod en de opdrachten aan de man en we zien als we lezen in Genesis 3:2 dat Adam Gods woorden had doorgegeven aan zijn vrouw Eva.
Ook zien we dat Adam de dieren een naam had gegeven en dat hij zijn vrouw een naam gaf. In Genesis 3:20 geeft Adam zijn vrouw de naam Eva.
Ook het geven van een naam is een teken van leiderschap en autoriteit.
Dit noemen we ook wel de scheppingsorde, God schiep de mensen, Hij schiep ze naar Zijn Beeld, mannelijk en vrouwelijk. Maar ze zijn apart geschapen, beide uniek met een andere rol. De man werd geschapen als het hoofd van zijn vrouw en de vrouw werd geschapen als hulp van de man.
1 Korinthe 11:3 zegt ook dat God het Hoofd van Christus is, dat Christus het Hoofd van de man is, en dat de man het hoofd van zijn vrouw is. Ook Efeze 5:23 zegt dat de man het hoofd van de vrouw is.
Deze scheppingsorde is belangrijk om te weten want het is de basis voor de rest van Gods Woord.

Een Speciale Rol

Doorheen de hele Bijbel zien we een speciale rol voor de vrouw.
Een rol die God speciaal aan haar heeft gegeven en die haar op het lijf geschreven staat als het ware. Een unieke rol die vandaag de dag niet meer wordt begrepen met desastreuze gevolgen!
Want volgens het feminisme is er immers niks speciaals aan de vrouw en moet ze alles maar doen net zoals de man, maar daar is ze helemaal niet voor geschapen.
Helaas is er ook steeds meer binnen de kerken een verwarring ontstaan naar wie de vrouw is en wat haar rol is.
Ik zag laatst een filmpje op Facebook en de boodschap kwam erop neer dat we nu maar eens in 2016 de vrouw moesten erkennen in de kerk en vóór vrouwen moesten zijn in de kerk.
En ja, ik ben ook helemaal vóór vrouwen in de kerk, maar wel op een Bijbelse manier!
Maar ook dit filmpje liet blijken of er niks speciaals was aan de vrouw en dat de vrouw dezelfde taken kon doen in de kerk als de man. Ze kon ook leidinggeven en onderwijs geven of oudste worden.
Maar dat is niet wat de Bijbel zegt en dat is ook niet haar rol.
Doorheen de Bijbel zien we ook dat mannen en vrouwen andere rollen hadden. Profeten* en Apostelen waren allemaal mannen. De leiders van Israël waren allemaal mannen en de Bijbel is ook geschreven door mannen. Ja, vrouwen speelde zeer belangrijke rollen in de Bijbelse verhalen zoals we zagen in mijn vorige artikel, maar het leiderschap was aan de man.
Deze lijn is doorgetrokken naar het gezin en de kerk.

De Vrouw in de Kerk

Dat zien we ook in 1 Timotheüs 2:11-15 waarin Paulus duidelijk zegt “Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid en alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.” 1 Tim. 2:11- 12
En in vers 13 gaat Paulus uitleggen waarom “Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva”
Paulus grijpt hier dus terug naar de scheppingsorde zoals we zojuist behandeld hebben. Dit heeft niks met tijd, plaats of cultuur te maken, maar met de scheppingsorde.
De man is het hoofd van zijn vrouw, dus de vrouw mag de man niet overheersen. Het leiderschap, zowel in het gezin als in de kerk ligt bij de man, dat is vanaf de schepping zo bepaald door God.
Vers 11 begint ook met dat de vrouw zich moet laten onderwijzen, dit is passief.

Ook 1 Korinthe 14:34-36 is heel erg duidelijk. Duidelijker kán in principe niet, dus ik vraag me af waarom er hier dan zoveel onduidelijkheid over is tegenwoordig.
vers 34 begint: “Laten de vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken.”
Duidelijke taal, toch? In de gemeente van Korinthe was er veel wanorde en toestanden die niet konden, één daarvan was ook dat vrouwen de rollen op zich wilde nemen die God alleen aan de mannen had gegeven. En  God is geen God van wanorde (1 Kor. 14:33) en Paulus herinnert de mensen in Korinthe er nog eens aan dat er een scheppingsorde is, en dat de man het hoofd van zijn vrouw is en dat de vrouw bevolen is onderdanig te zijn aan haar man. (Ef. 5:22-24, Kol. 3:18, 1 Pet. 3:1) En nogmaals, dit heeft niks te maken met tijd, plaats of cultuur en is niks ‘van vroeger’ maar nog actueel vandaag de dag.
En Paulus gaat verder in vers 36 en zegt: “Of is het Woord van God van u uitgegaan? Of heeft het alleen u bereikt?”
Je ziet hier dus dat de Bijbel de scheppingsorde en de door God gegeven rol van de vrouw toepast en zegt dat de vrouw in de gemeente niet mag spreken.
En dat spreken wilt natuurlijk niet zeggen dat de vrouw tijdens de eredienst haar mond helemaal niet mag openen, en totaal niks mag zeggen, maar wel dat ze geen leiding en onderwijs mag geven.
De taken van het leiden van aanbidding (de zangdienst of voordienst), de preek, een Bijbelstudie of het onderwijs in de kerkelijke samenkomsten is dus ook uitsluitend voor mannen, net als het ambt voor oudste of voorganger/dominee of andere leidinggevende functies.

Heeft een vrouw dan geen kwaliteiten? Heeft een vrouw dan geen geestelijke gaven of talenten?
Natuurlijk wel! De vrouw heeft net zo goed geweldige gaven en talenten, ze heeft de Heilige Geest net zo ontvangen als haar man, ze kan net zo goed geestelijke inzichten hebben en net zo goed leiderschapskwaliteiten hebben of de gave hebben om te spreken en studies te geven.
God gaat zeker niet voorbij aan de vrouw, en zoals we al zagen in het voorgaande artikel is de vrouw ook zeker niet minder belangrijk en ook absoluut niet minderwaardig!
God heeft alleen in Zijn al wijsheid dit zo bepaald en de vrouw anders (maar niet minder!) gemaakt.

De Geweldige Rol van de Vrouw

God heeft de vrouw geschapen, Hij kent haar en weet wat het beste voor haar is, en Hij heeft iets veel beters met haar voor!
Waarin de vrouw wordt erkent, geëerd, beschermt en waarin ze ten volle tot haar recht komt.
Het staat in Titus 2:3-5, daar schrijft Paulus: “Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.”
Dit is Gods geweldige rol voor de vrouw, ze mag (nee moet zelfs) andere (jongere) vrouwen onderwijzen en helpen. Dit is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch.
Vrouwen mogen dus zoals we gezien hebben in de kerkelijke samenkomsten geen onderwijs geven en niet voorgaan in de eredienst, maar betekent dat dan dat ze helemaal niks mogen en hun talenten maar in de kast moeten opbergen? Absoluut niet!
Hier zien we dat Paulus zegt dat vrouwen juist ‘leraressen van het goede’ moeten zijn. (vers 3)
Natuurlijk kan een vrouw net zo dezelfde kwaliteiten, gaven en talenten hebben als een man, alleen hoe ze die gebruikt is anders. Ze gebruikt het om vrouwen te onderwijzen en te ondersteunen.
Vers 4 en 5 zegt ook dat we heel wat te onderwijzen hebben als vrouwen, zowel vanuit de Bijbel, met Bijbelstudies als ook praktisch.
Ook Spreuken 31:26 zegt: “Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong.”
Het zegt ook wat een Godvrezende vrouw moet zijn, dat vinden we in vers 4 en 5.
En zoals John MacArthur eens zei: Een man (vader) heeft de leiding in zijn gezin, maar de vrouw (moeder) heeft de invloed.
Een vrouw, thuis in haar eigen huisgezin heeft een geweldige taak van God gekregen om haar eigen kinderen te onderwijzen in het Woord van God en om hen het Evangelie uit te leggen en haar kinderen op te voeden tot eer van God. Er is niks zo belangrijk als een Godvrezende moeder in haar gezin!
Ken je het niet: “The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world”?
En natuurlijk mogen vrouwen kinderen onderwijzen en kinderwerk doen in de kerk, vaak wordt erover gedaan alsof dat niet goed genoeg is, of een mindere taak. Maar is dat wel zo? Is het kinderwerk in de kerk minder belangrijk dan het geven van de preek? Is een kinderhart minder belangrijk? Is dat hoe God kijkt?
Vaak denken we dat God de vrouw belemmeringen heeft opgelegd door haar door God gegeven rol, maar dat is absoluut niet zo!
Dit is haar juist tot zegen en tot eer, zo kan ze al haar talenten maximaal benutten in het grootbrengen van de volgende generatie en de jongere vrouwen onderwijzen.
Zo wordt ze beschermt en heeft ze die unieke plaats van bescherming in haar gezin en in de kerk, en mag ze zijn wie ze is en hoe God haar geschapen heeft.
Zoals ik al zei, er is niks zo belangrijk als een Godvrezende moeder in haar gezin, die haar kinderen onderwijst in Gods Woord, hoeveel grote mannen Gods in de kerkgeschiedenis zeiden niet dat ze zoveel te danken hadden aan hun trouwe en Godvrezende moeder?
Als we eens kijken naar de vrouwen in het leven van Jezus op aarde, hun trouw en hun moed en hun liefde voor hun Verlosser.
Er zijn vrouwen die geweldige dingen voor de Heer hebben gedaan en nog doen, en er zijn vrouwen die absoluut voorbeelden zijn voor mannen in hun trouw en liefde voor de Heer.
Laat je niet door het feminisme beroven van je door God gegeven unieke vrouwelijkheid en dien de Heer met vreugde in je rol als vrouw, gelijkwaardig aan je man en samen met je man, als zijn unieke en waardevolle hulp. 
En je zal zien dat het doorgronden van je rol als vrouw je echte vreugde en vrede brengt en echte voldoening, en dat je Hem voluit mag dienen!

Dit is ook de reden dat ik mijn blog ‘Van Vrouw tot Vrouw’ heb genoemd en dat dit een blog is met Bijbelse artikelen voor vrouwen om wat Titus 2 ook zegt, dat we als vrouwen andere vrouwen onderwijzen. Dat wil ik ook doen met dat wat God mij in Zijn genade gegeven heeft, al is het niet veel.

In mijn volgende artikel gaan we hierover verder. Wat is de rol van de vrouw binnen het huwelijk en haar gezin? Wat betekent het dat een vrouw onderdanig moet zijn aan haar man en wat betekent het niet? Wat is een deugdzame vrouw? Wat heeft God nog meer voor mij als vrouw?
Op al die vragen kom ik terug in mijn volgende artikelen, dus nog even wachten.
En als je het nu nog allemaal niet duidelijk is, geen nood, dat komt vanzelf wel.
Maar laat je niet ontmoedigen en hou je vast aan wat God je geeft en weet dat een Godvrezende vrouw, die haar rol kent, geprezen zal worden. (Spreuken 31:30)

Wil je meer weten hierover, dan zijn er twee boeken die ik je van harte aanbeveel over dit onderwerp.
Het boek: ‘God’s High Calling for Women’ van John MacArthur en het boek: ‘Divine Design’ ook van John MacArthur. Helaas zijn ze wel beide alleen in het Engels. Meer info vind je onder het kopje ‘boeken die ik aanbeveel’ dus ga daar ook zeker eens kijken.

* AANVULLING: Ik kreeg een reactie dat er wel vrouwelijke profeten in de Bijbel waren, maar dit klopt niet helemaal. Vrouwen hadden in de Bijbel nooit een voortdurende levenslange profetische bediening of een roeping als profeet.
Hoewel bv Mirjam, Debora, Hulda of Jesaja’s vrouw wel profetessen werden genoemd hadden geen van alle een voortdurende profetische bediening. Mirjam, Debora en Hulda gaven maar 1 profetie, en Jesaja’s vrouw gaf geen enkele profetie dan alleen dat ze het leven schonk aan een baby met een profetische naam.
Ja, God sprak op bepaalde (uitzonderlijke) gelegenheden door vrouwen heen, maar ze hadden nooit een voortdurende bediening, ze schreven Gods Woord niet en God houdt Zich altijd aan de scheppingsorde. Vrouwen werkte voor God en hadden een bediening, maar wel onder het gezag van een man.
Ook nergens in het Nieuwe Testament zien we dat een vrouw een apostel, oudste, voorganger of evangelist was. Nergens vinden we dat een vrouw een preek gaf. En hoewel de dochters van Philippus profetessen werden genoemd is hun bediening nergens 
gedefinieerd, er is geen enkele reden om aan te nemen dat zij wel een voortdurende profetische bediening hadden. Er staat ook nergens dat ze profeteerde in de eredienst. Dit zelfde geldt ook bv voor Anna. Ze hadden geen roeping als profeet en kende de Bijbelse rol en plaats van de vrouw. Vrouwen diende zeker in de kerk, ze waren (en zijn!) ook belangrijk, maar wel binnen de Bijbelse kaders en nooit in leiderschap. 

To be continued…
(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

Is de Bijbel Vrouwonvriendelijk?

Lang heb ik nagedacht of ik een blog zou beginnen, en wat ik voor artikelen erop zou plaatsen.
Het zou een blog worden met Bijbelse artikelen, speciaal voor vrouwen, met onderwerpen en studies die vrouwen aanspreken en bezighouden, daar was ik al snel over uit. Een titel was ook nog niet zo moeilijk, maar dan. Waar begin je? Hoe bouw ik het op?
Ik heb er lang over nagedacht en natuurlijk in gebed gebracht en opeens tijdens een wandeling viel het me in.
Want ik kan wel een blog vol schrijven met Bijbelse artikelen voor vrouwen, maar wat zegt de Bijbel zélf eigenlijk over vrouwen? Want iedereen heeft wel eens het vooroordeel gehoord dat de Bijbel een vrouwonvriendelijk boek is, of dat Paulus een vrouwenhater was. Maar klopt dat wel?
Dus laten we daar eens mee beginnen, met het beeld dat de Bijbel schetst van vrouwen, en of dat nog wel relevant is voor 2016.

Vrouwen in de Bijbel

En ik heb meteen goed nieuws voor je, want een van de geweldige dingen van de Bijbel is dat het juist zeer positief is over vrouwen, en dat vrouwen erin worden verhoogd en geëerd.
En dat was absoluut zeer uniek voor de tijd waarin de Bijbel geschreven is.
In plaats van vrouwen omlaag te halen, bewijst de Bijbel hen juist eer, en geven ze de vrouw erkenning in de maatschappij en het gezin. De invloed van vrouwen wordt ook zeker niet ontkent in de Bijbel, en vrouwen hebben een unieke plaats en positie.
Er zijn veel vrouwen die grote rollen spelen in belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel, en vrouwen werden aanbeden als partners en gekoesterde metgezellen van hun echtgenoten, en zeker niet behandeld als slaven of tweederangs burgers zoals normaal was in die tijd en cultuur.
De Bijbel laat ons vanaf het begin ook zien dat vrouwen, net als mannen, naar het Beeld van God zijn geschapen. Beide zijn ze gelijkwaardige beelddrager van God. Ja, de rollen onderling tussen mannen en vrouwen is anders, maar dat zegt niks over hun waardigheid. Beide zijn ze absoluut gelijkwaardig voor God en beide dragen ze Gods eigen Beeld.
De door God ingestelde verschillen in de taken van mannen en vrouwen zien we al in de schepping, maar vrouwen zijn absoluut niet minder.

Zo beval God op Sinaï de kinderen om zowel vader als moeder te eren (Ex. 20:12) en dat was zeer revolutionair en uniek voor die tijd, want in de heidense culturen om Israël heen domineerde de mannen met ijzeren staf hun huisgezin en hadden de vrouwen totaal niks te zeggen en geen of minder rechten, ze werden gezien als minder en als slaven van mannen. Maar dat beeld geeft de Bijbel niet.
Vrouwen worden in de Bijbel geenszins gemarginaliseerd of beschouwd als tweederangs burgers (Gal. 3:28)  maar het geeft vrouwen juist speciale eer ( 1 Petr. 3:7) En mannen worden opgedragen hun vrouw net zo lief te hebben als Christus Zijn gemeente liefheeft, met zelfopofferende liefde, zelfs indien nodig, ten koste van hun eigen leven. (Ef. 5:25-31)
De Bijbel erkent en roemt de deugdzame en Godvrezende vrouw (Spr. 12:4, Spr. 31:10, 1 Kor. 11:7) Dus met andere woorden, de Bijbel is een zeer vrouwvriendelijk boek!
De aartsvaders geven altijd gepast eerbetoon aan hun vrouwen, Sara, Rebekka, Rachel ze staan er allemaal in. En wat te denken over Mirjam, de zus van Mozes, ze was zowel profetes als liedschrijfster. En God Zelf eert haar in Micha 6:4 naast haar broers als een van de leiders van het volk tijdens de uittocht.
En de moed van Ruth en Esther zeker niet te vergeten. God redde Zijn volk door de moed van een vrouw. Ook tussen de geloofshelden in Hebreeën 11 vinden we vrouwen.
In 1 Koningen 2:19 zien we Salomo die zijn moeder in het openbaar eer betoont en voor haar buigt, en ook Spreuken heeft het over de wijsheid van vrouwen.
En daar bovenop wordt de kerk van Christus ook nog eens beschreven als een vrouw, een bruid. En Christus vind Zijn kerk absoluut waardevol, toch?
Kortom, vrouwen werden in de Bijbel nooit op de achtergrond geplaatst. Ze namen met de mannen deel aan alle feesten en openbare gelegenheden, vrouwen moesten niet gesluierd en stil zijn in het openbaar, zoals zelfs vandaag de dag nog het geval is in sommige culturen in het Midden-Oosten.
En moeders (niet alleen vaders) deelde de verantwoording én de autoriteit over de kinderen (Spr. 1:8, Spr. 6:20) Vrouwen konden zelfs land bezitten in Israël (Num. 27:8) en ze mochten land kopen (Spr. 31:16) Vrouwen regelde heel veel zaken zelf in hun huishouden en hun stem werd gehoord.
Dit alles in een tijd waarin de heidense culturen hun vrouwen onteerde, en vaak niet beter behandelde dan dieren. Zelfs in het Romeinse rijk werden vrouwen gezien als bezit en eigendom van vaders of mannen, en werden ze behandeld als slaven. En heidense religie voedde en moedige de degradatie van vrouwen vaak zelfs nog meer aan. (Denk aan tempelprostitutie)
Daar waar de Bijbel juist het huwelijk ziet als een gezamenlijk partnerschap en kameraadschap en waar zowel de vader als de moeder geëerd en gehoorzaamd diende te worden.

Ook bij Jezus hadden vrouwen aanzien, Jezus sprak met de vrouw bij de waterput, ongekend in die tijd! Jezus had vrouwelijke volgelingen die Hem trouw volgde en diende, en Jezus moedigde dat ook aan. Hij behandelde vrouwen altijd met groot respect. Er stonden vrouwen bij het kruis, en de eerste die Jezus zagen na Zijn opstanding waren vrouwen. Er wel eens bij stilgestaan dat het hele Paasverhaal gebaseerd is op het getuigenis van vrouwen? Bij het hele Paasverhaal komt de moed en de trouw bij de vrouwen toch echt duidelijk naar voren.
Maar ook in de eerste kerk diende er vrouwen en kregen ze hun eer en juiste plaats.
Vrouwen werden erkent om hun goede daden, hun gastvrijheid, hun begrip van zuivere leer en hun geestelijke kennis en begaafdheid. De apostel Paulus diende regelmatig naast vrouwen, nee hij was echt geen vrouwenhater. Hij gaf een van zijn brieven zelfs mee aan een vrouw. En de tweede brief van Johannes is gericht aan een vooraanstaande vrouw in een van de kerken. Priscilla diende en onderwees naast haar man, en is het je wel eens opgevallen dat haar naam altijd eerst wordt genoemd en dan pas die van haar man?
Vrouwen hadden een geweldige rol in het Oude Testament, tijdens het leven van Jezus op aarde, en in de periode van de eerste kerk.
De Bijbel is absoluut positief over vrouwen, en wat te denken van Spreuken 31:10-31, een vrouw die de Heere vreest, die zál geprezen worden! Wow!

Vrouwen in de kerkgeschiedenis

Maar ook toen het Christendom invloed kreeg in de westerse wereld begon vanzelfsprekend de status van vrouwen opvallend te verbeteren.
Naarmate die invloed van het Christendom steeds meer toenam, werden vrouwen minder belasterd, mishandeld en gezien als bezit of voorwerp voor plezier van mannen.
Christelijke vrouwen die vanuit de heidense samenleving tot bekering kwamen werden zelfs automatisch bevrijd van vernederende heidense praktijken en kregen een vooraanstaande plaats in hun huis en in de kerk, waar ze werden erkend, geëerd en bewonderd om hun vrouwelijk deugden.
Nadat de Romeinse keizer Constantijn zich in het jaar 312 had bekeerd, kreeg het Christendom een legale status in Rome en al snel in het hele rijk. Een van de resultaten was meteen al een grote verandering in de plaats en positie van vrouwen.
Er werden in Rome wetten aangenomen over eigendomsrechten van vrouwen en ook de huwelijkswetten werden herzien, het werd gezien als partnerschap. Vrouwen kregen bescherming door nieuwe wetten en dit was een grote vooruitgang.
Waar het Evangelie zich verspreidde, werd de sociale, wettelijke en geestelijke status van vrouwen verhoogd.

De Bijbel onderwaardeert de vrouw nooit, het bagatelliseert de talenten en vermogen van vrouwen ook niet en het ontmoedigt het juiste gebruik van geestelijke gaven van vrouwen ook niet.
Dit neemt niet weg dat vrouwen wel andere rollen en taken hebben dan mannen, maar het Bijbelse rollenpatroon voor de vrouw is voor haar juist een zegen en een eer.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig, dat komt al naar voren in de schepping van Adam en Eva. Maar daarover gaat mijn volgende artikel.

Dus zoals we hebben gezien kunnen we met een gerust hart beginnen aan een blog speciaal voor vrouwen, en zal je zien dat deze artikelen tot eer en zegen zijn voor jou als vrouw.
Ik wil je meenemen doorheen de Bijbel, en schrijven over allerlei onderwerpen, maar ook over vrouwen die in de Bijbel voorkomen en waar we van kunnen leren. Vrouwen die mij inspireren, niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit de kerkgeschiedenis.
En ik wil je meenemen in mijn eigen groei om een vrouw naar Gods hart te worden, die gaat met vallen en opstaan. Zodat we van elkaar mogen leren, elkaar mogen bemoedigen en aansporen om een Godvrezende vrouw te worden.
En dat aan de hand van de Bijbel, het meest vrouwvriendelijk boek dat er maar is!

“Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.” – Spreuken 31:30 HSV

(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

WELKOM!!!

Hallo lieve vriendin,

Van harte welkom op mijn nieuwe blog ‘Van Vrouw Tot Vrouw’, wat leuk dat je er bent!

Deze blog is nog heel even onder constructie, maar blijf niet te lang weg, want heel binnenkort verschijnen hier boeiende artikelen vanuit Bijbels perspectief speciaal voor jou.
Als Christen-vrouw is het mijn diepe verlangen om andere vrouwen te bemoedigen om Bijbels te leven en te leven tot eer van God.

Ik heb een diepe passie voor Gods Woord en daarbij schrijf ik ook nog eens graag, vandaar deze blog.
Laat je email adres achter zodat je altijd op de hoogte blijft van mijn blogs en neem eens een kijkje tussen de boeken die ik je van harte aanbeveel.
En het lijkt me heel leuk om elkaar te leren kennen, dus laat ook gerust een berichtje achter!

Tot snel,

Liefs Cindy